Onze keten

Onze keten is op te delen in drie delen: inkoop, productie en verkoop en distributie. Voor een snel en helder overzicht van de routes door onze organisatie maakten we ze visueel.

Figuur: Onze keten

Waardecreatiemodel

We willen met onze strategische focus actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals, ofwel de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Onderstaand waardecreatiemodel laat zien hoe wij op lange termijn waarde willen creëren en het maatschappelijke verschil willen maken met ons bedrijf. Op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Figuur: Waardecreatiemodel

Materialiteitsanalyse

Prioriteiten stellen en onze keuzes verantwoorden

Bij Swinkels Family Brewers blijven we constant in dialoog met onze stakeholders: zakelijke klanten en consumenten, medewerkers, directie en aandeelhouders, leveranciers, maatschappelijke organisaties en overheden. Wij luisteren naar de mening van onze stakeholder en hebben hen betrokken bij het bepalen van de belangrijkste thema’s waarover wij in dit verslag rapporteren (materiële thema’s).

In 2021 hebben wij een nieuwe analyse uitgevoerd om te bepalen of we nog de juiste thema’s opnemen in het jaarverslag. Dit hebben we gedaan aan de hand van het materialiteitsanalyseproces volgens de GRI-richtlijnen. We zijn gestart met een lange lijst met relevante maatschappelijke en sociale onderwerpen die we hebben gehaald uit sector standaarden, convenanten en de media. Waarna de onderwerpen zijn samengevoegd in hoofdthema’s. Deze thema’s zijn geëvalueerd en geprioriteerd door het bestuur en externe stakeholders, middels een online vragenlijst en fysieke bijeenkomsten.

Ook onderzochten we wat er speelt in de branche en hoe er over ons bedrijf en merken wordt gesproken in de media. Als resultaat van de analyse is de matrix opgesteld, zie de figuur hieronder. Dankzij de matrix wordt in één oogopslag duidelijk waar onze prioriteiten liggen. Dit helpt ons keuzes te maken en deze te verantwoorden.

Lees meer over onze materialiteitsanalyse

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 1. COVID-19 is nog niet verdwenen uit de samenleving en ook in 2021 hebben we hier als organisatie de gevolgen van moeten incasseren. Toch hebben we er bewust voor gekozen om COVID-19 niet als apart thema op te nemen omdat het een algeheel onderdeel is geworden van onze bedrijfsvoering. We werken aan een veerkrachtig bedrijf dat adaptief is naar zijn omgeving. COVID-19 is niet de eerste crisis die we ondervinden en we verwachten ook niet de laatste. We zien het als onderdeel van ons risico- en crisismanagement. Waarbij welzijn en veiligheid van onze mensen voorop staat. In het hoofdstuk veiligheid en welzijn komt het onderwerp verder aan bod.
 2. ‘Circulair ondernemen’ en ‘Klimaatverandering’ zijn dit jaar nog belangrijker geworden voor externe stakeholders.
 3. ‘Verantwoord alcoholgebruik’ wordt als minder belangrijk gezien door onze stakeholders en scoort lager in de materialiteitsmatrix. Toch vinden wij dit zó’n belangrijk thema. We zien het als de hygiëne van ons bedrijf hierover te blijven rapporteren.
 4. Dataveiligheid en privacy is toegevoegd aan de materialiteitsanalyse omdat deze onderwerpen in groeiende mate van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Swinkels Family Brewers voert actief beleid om dataveiligheid te verzekeren. Vanuit veiligheidsoverwegingen is er in het jaarverslag niet over gerapporteerd. Wel is hier beperkt aandacht voor in het hoofdstuk ‘de Intelligente Brouwerij’.
 5. Lokale betrokkenheid is ook dit jaar geen materieel thema, maar komt wel elk jaar terug in het jaarverslag. Als gevolg van onze purpose ‘seeing the world as our family’ vertellen we ook dit jaar hoe we omgaan met onze gemeenschap.

De belangrijkste onderwerpen voor 2021
De materialiteitsanalyse was bepalend voor de opzet en inhoud van dit geïntegreerde jaarverslag. De nadruk van dit jaarverslag ligt op de onderwerpen die voor ons het belangrijkst zijn en waarop wij grote impact hebben.

De materiële thema’s zijn:

 • Circulair ondernemen
 • Water en afvalwater
 • Klimaatverandering
 • Veiligheid en welzijn medewerkers
 • Goed bestuur
 • Duurzame financiële groei

Hoewel de volgende onderwerpen niet als meest materiële onderwerpen naar voren zijn gekomen uit de materialiteitsanalyse, hebben we ervoor gekozen deze mee te nemen in dit jaarverslag 2021. We voelen ons als familiebedrijf extra verantwoordelijk voor de thema’s verantwoord alcoholgebruik en lokale betrokkenheid.

Figuur: Onze materialiteitsmatrix

Overige bijlagen

Toelichting geïntegreerd jaarverslag

Lees hier de toelichting op het digitale jaarverslag van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. over 2021.

Mvo-data per vestiging

Een overzicht van de mvo-data per vestiging in 2021 en 2020.

GRI-index

Bekijk hier de tabel met de GRI content index met verwijzingen naar ons jaarverslag 2021.

Stakeholdersdialoog

Lees hier meer over hoe wij in 2021 op verschillende manieren het gesprek zijn aangegaan met onze stakeholders.

Bestuursorganisatie

Lees hier meer over de bestuursorganisatie Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.

Risicomanagement

Ondernemerschap gaat gepaard met het nemen van risico’s. Voor het realiseren van onze ambities is het essentieel deze risico’s in kaart te brengen en tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Begrippen en afkortingen

Een overzicht van de gebruikte begrippen en afkortingen in het jaarverslag.

Reporting Manual

Download het rapportagehandboek voor 2021 hier.