Ambitie

Als familiebedrijf denken we niet in jaren, maar in generaties. We willen de volgende generatie een mooier bedrijf doorgeven. Wij voelen het ook als onze plicht om bij te dragen aan een mooiere wereld. Daarom zetten we in op circulair ondernemen. Dit houdt in dat we grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan. We zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken en dat wat we gebruiken zo veel mogelijk waarde behoudt. Om onze mate van circulariteit te bepalen, maken we gebruik van een eigen meetmethode, de Swinkels Circularity Index, die we steeds verder verfijnen. Onze kennis delen we graag met andere bedrijven om maximaal te kunnen bijdragen aan een circulaire economie.

Swinkels Circularity Index

Het modelbewijst zijn kracht.

Marthijn Junggeburth,
manager duurzaamheid

Swinkels Family Brewers brengt voor het derde jaar haar circulariteit in kaart aan de hand van de eigen meetmethodiek: de Swinkels Circularity Index (SCI). Marthijn Junggeburth, manager duurzaamheid: “Toen wij de ambitie formuleerden om circulair te ondernemen, zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een goede definitie en berekeningsmethode. Dat bleek een enorme uitdaging. Er circuleerden ruim honderd definities op het internet en slechts twee boden ook een berekeningsmethodiek. Na analyse bleken die berekeningen niet bij ons te passen. Het alternatief was dus om zelf een model te bedenken. Dat hebben we gedaan.”

In 2021 scoorden
we 56%
op circulair ondernemen

Resultaat SCI in 2021

In 2021 scoorden we 56% op circulair ondernemen. Dit is een verbetering van 4% ten opzichte van 2020 en daarmee hebben we ons doel voor dit jaar behaald. De score is tot stand gekomen door een reeks aan verbeteringen op het gebied van: hergebruik van water, energiebesparingen in meerdere vestigingen, verduurzaming van verpakkingen voor zowel producten als voor marketingdoeleinden, transportoptimalisatie en het meewegen van de circulariteitswaarde van onze gebouwen en machines. Deze verbeteringen worden nader toegelicht onder onze drie pijlers: Circulair Inkopen, Circulair Produceren en Hoogwaardig Hergebruik.

 • Ambitie: 75% circulair ondernemen
  Ambitie: 75% circulair ondernemen
 • Ambitie: 75% circulair ondernemen

  Het is onze doelstelling om de SCI-score voor 2022 opnieuw te verbeteren naar 58% circulair ondernemen. Om dit te bereiken, moeten we op alle onderdelen van de SCI verbeteren. We merken dat we nu tegen grenzen aanlopen, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van verpakkingen en inkopen van duurzame grondstoffen. Daardoor beseffen we dat we ook grotere stappen zullen moeten zetten om onze ambitie van 75% circulair werken in 2025 te behalen. De eerste initiatieven, zoals het emissievrij maken van onze mouterij in Eemshaven, zijn daarvoor al in werking gezet. Verder zien we mogelijkheden voor grotere verbeteringen op het gebied van: hergebruik van water, verbetering van de energiehuishouding in alle vestigingen, inkoop van duurzame agrarische grondstoffen en toewerken naar 100% circulaire verpakkingen. Per onderdeel hebben we een verantwoordelijke aangesteld die het plan richting 75% opstelt en bewaakt. De doelstelling voor 2022 vereist nog eens extra inspanning, omdat we per 1 januari 2022 onze SCI aanscherpen.

 • Doorontwikkeling Swinkels Circularity Index
  Doorontwikkeling Swinkels Circularity Index
 • Doorontwikkeling Swinkels Circularity Index

  De wereld verandert continu en de kennis over circulariteit neemt toe. Dat is reden om de SCI op regelmatige basis te valideren. Voldoet deze nog aan onze eisen? Aan wat de wereld van ons verlangt? Zijn er nieuwe visies en metingen die waarde kunnen toevoegen en inzicht vergroten?

  Marthijn Junggeburth: “Het model bewijst zijn kracht. Toch vinden we dat het op punten beter en nauwkeuriger kan. Dus hebben we in 2021 de tijd genomen om de SCI op onderdelen te herzien. Deze aangescherpte versie van de Swinkels Circularity Index gaan we vanaf 1 januari 2022 toepassen op onze manier van data verzamelen en rapporteren.”

  In 2021 hebben we ons circulariteitsmodel op alle thema’s kritisch bekeken en doorontwikkeld naar een 2.0-versie. Door meer detail toe te voegen aan berekeningen gaat de kwaliteit van de meetmethode omhoog. Wijzigingen zijn aanvullend om de vergelijking met voorgaande jaren te waarborgen. Marthijn Junggeburth: “Bij het volgende jaarverslag zullen de eerste resultaten van SCI 2.0 bekend zijn.”

  De belangrijkste aanscherpingen vanaf 2022 in grote lijnen zijn:

  • Op basis van internationale inzichten en standaarden (IPCC, BIER, WBCSD, SBTi) is de circulariteitsmethodiek van de thema’s water, afvalwater, energie en transport herzien en uitgebreid.
  • We hebben de scope voor verpakkingen, agrarische grondstoffen en facilitaire materialen uitgebreid. Onder de facilitaire materialen vallen onder andere papier, inkt, hardware, koffie en bedrijfskleding.
  • Bij inkoop van grondstoffen en materialen meten we op basis van het daadwerkelijke aantal kilogrammen wat in lijn is met internationale standaarden. Dit betekent dat ‘gerst’ een grotere categorie wordt dan ‘hop’, doordat we veel meer kilo’s gerst gebruiken dan hop.
  • Elke brouwerij en mouterij telde eerst even zwaar mee in de berekening. Dit wordt aangepast naar de omvang van de brouwerijen en mouterijen.
 • Klimaatstrategie
  Klimaatstrategie
 • Klimaatstrategie

  Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee en heeft invloed op ons vermogen om onze ambitie – de volgende generaties een mooier bedrijf doorgeven – waar te maken. Daarom bespreekt een interne werkgroep binnen ons circulariteitsoverleg periodiek ontwikkelingen met betrekking tot klimaatverandering, de impact die wij hierop hebben en de impact van klimaatverandering op onze brouwerijen, mouterijen en de waardeketen. Deze werkgroep rapporteert aan de raad van bestuur. Op deze manier kunnen we de juiste keuzes rondom circulariteit maken, verankeren in onze bedrijfsprocessen en in lijn brengen met onze duurzaamheidsstrategie.

  Circulariteit vormt de belangrijkste pijler van onze duurzaamheidsstrategie. Als onderdeel van onze circulariteitsambitie speelt klimaatstrategie een centrale rol als het gaat om het reduceren van energieverbruik, materiaalgebruik en het managen van risico’s op het gebied van klimaatgedreven grondstoffenschaarste. We zijn doorlopend op zoek naar een optimale energiemix voor onze brouw- en moutprocessen en waardeketen met een minimale CO2-uitstoot.

  Ieder kwartaal brengen we de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 in kaart, met als doel deze maximaal te reduceren. Daar werken we aan door onder andere de energie-efficiëntie te verhogen en het maximaal gebruiken van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast kijken we naar de efficiëntie van transportbewegingen. Naast het meten van data, brengen we transitierisico’s en fysieke risico’s steeds beter in beeld om deze te kunnen integreren in ons risicomanagement en -monitoring.

  Naast de klimaatonderwerpen die onder de SCI vallen, nemen we stappen om onze klimaatstrategie qua ambitie en inhoud nog beter af te stemmen op wat van ons verwacht wordt. We zullen ons in 2022 verder voorbereiden op de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving, zoals de EU Green Deal en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarnaast voeren we in 2022 een inventarisatie van scope 3 emissies uit in combinatie met een verkenning van de mogelijkheid voor een door het Science Based Targets initiative (SBTi) geverifieerde doelstelling. Deze doelstelling vormt de basis voor een klimaatstrategie in lijn met het Parijs Klimaatakkoord die voorschrijft dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 °C.

 • Circulair bewustzijn kweken
  Circulair bewustzijn kweken
 • Circulair bewustzijn kweken

  Circulair ondernemen gaat ook over het bevorderen van bewustzijn bij onze medewerkers. Meerdere keren per jaar organiseren we een interactieve presentatie door inspirerende partijen uit het veld. In 2021 verzorgden The Seaweed Company en ‘plasticvrije consument’ en directeur van BlueCity, Nienke Binnendijk een inspiratiesessie. Zo brengen we kennis van buiten naar binnen en stimuleren we onze medewerkers en stakeholders om na te denken over hun eigen rol in circulair ondernemen. Aansluitend op de inspiratiesessie van Nienke Binnendijk organiseerden we voor medewerkers de ‘November, No plastic waste challenge’, waarbij we medewerkers uitdaagden om de hele maand november geen plastic afval te creëren of nieuw plastic te kopen.

Resultaten 2021

Circulair inkopen

AMBITIE

Wij kopen goederen en diensten die wij gebruiken zo circulair mogelijk in en hanteren strenge duurzaamheidseisen. Hiermee stimuleren wij onze leveranciers zelf ook stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Door samen te werken met onze partners, vergroten wij onze impact in de keten.

Beeld van 2021: moeilijke markt
De tendens in 2021 is dat grondstoffen en energie moeilijker te krijgen zijn en fors stegen in prijs. Ook transportkosten namen toe. Deze tendens zal zich naar verwachting in 2022 doorzetten. De moeilijke marktomstandigheden maakten het uitdagend om onze doelstellingen op het gebied van circulaire inkoop te realiseren. Dit bleek bijvoorbeeld bij de inkoop van gerst.

 • Agrarische grondstoffen
  83% circulair
 • Agrarische grondstoffen

  Gerst
  We kopen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde gerst in van producenten die zijn aangesloten bij het Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Door tegenvallende oogsten was dat niet mogelijk voor het hele volume. Voor de inkoop van gerst hebben we moeten uitwijken naar onder anderen Scandinavische telers, die weliswaar volgens eigen duurzaamheidscriteria verbouwen, maar nog niet over het SAI-label beschikken. Om die reden hebben we deze inkoop niet kunnen meerekenen als ‘duurzaam’, waardoor het aandeel circulair ingekochte gerst iets daalde ten opzichte van 2020. 

  Voor onze brouwerij in Ethiopië kopen we gerst waar mogelijk dicht bij de brouwerij: meer dan 70% van de gerst is lokaal geteeld. Wanneer de laatst geïmporteerde batch gerst is geleverd, wordt er geen nieuwe gerst meer geïmporteerd. Vanaf dat moment wordt de gerst 100 procent lokaal ingekocht. Lokaal geteelde gerst wordt in de Swinkels Circularity Index beschouwd als duurzaam. 

  Score gerst: 54%

  Hop en suiker
  In hop en suiker hebben we het aandeel duurzaam kunnen vasthouden en zijn we zelfs op weg naar 100% duurzaam geteeld. Een deel van de ingekochte suiker kon in Ethiopië vanwege geringe beschikbaarheid niet lokaal worden ingekocht. Om die reden hebben we suiker van buiten Ethiopië moeten inkopen die niet over een duurzaamheidscertificaat beschikt. Daarmee komen de cijfers op:

  Score hop: 100%
  Score suiker: 95%

 • Verpakkingen
  73% circulair
 • Verpakkingen

  Verpakkingen
  Verpakkingen vormen een groot aandeel van onze inkoop. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het verduurzamen van onze verpakkingen. Samen met onze leveranciers en partners zoeken we voortdurend naar oplossingen om verpakkingen meer circulair te maken. Blik en fles zijn circulair gezien uitstekende verpakkingsvormen. Daarom richten wij ons vooral op de aanpak van secundaire en tertiaire verpakkingen. We zetten hierbij in op reductie van het totaalgewicht, vergroten van het aandeel gerecycled materiaal in de verpakking en het daadwerkelijk recyclen van de verpakkingen.

  Plastic is een hot item en we hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het reduceren van plastic in onze verpakkingen en dan vooral het zogenaamde fossil-based virgin plastic (nieuw van aardolie gemaakt plastic). Dit jaar hebben we op het gebied van fossil-based virgin plastic een significante besparing kunnen realiseren van maar liefst 30.000 kilo plastic.

  Opereren op de grens
  Marthijn Junggeburth: “Uiteindelijk willen we verpakken zonder plastic, dat is onze ultieme doelstelling. Zolang er echter geen goed alternatief is, zetten we in op het verlagen van het gewicht van de verpakkingsmaterialen en verhogen van het aandeel gerecycled plastic. Inmiddels lopen we tegen de grenzen aan. Er is folie nodig rond een pallet of tray. Die folie hebben we de afgelopen jaren stapsgewijs steeds dunner gemaakt. Nu is de grens bereikt: een nog dunnere folie zou ten koste gaan van het draagvermogen en de stevigheid van de stapel op de pallet. Daarmee komt de veiligheid in het gedrang. Verder hebben we de afgelopen jaren het aandeel gerecycled plastic in de folie steeds verder verhoogd. Ook daar is de grens bereikt: een nog hoger aandeel zou problemen opleveren in de verpakkingsmachines en zou de sterkte van de folie aantasten. Een volgende stap is dan het vernieuwen van het verpakkingsconcept.” 

  Kiezen voor andere manieren van verpakken en andere typen verpakkingsmaterialen kan het aandeel duurzaamheid verder doen toenemen. Zo verkennen we bijvoorbeeld de mogelijkheden om te verpakken met biobased materialen, maar lopen hier tot op heden tegen grenzen aan. Enerzijds door het beperkte aanbod aan biobased materialen, anderzijds door de technische mogelijkheden die dit van onze machines en productie vereist.

 • Marketingmateriaal
  56% circulair
 • Marketingmateriaal

  Marketingmateriaal
  Voor ons marketingmateriaal (zoals vlaggen, displays, bierviltjes en dergelijke) hanteren we dezelfde werkwijze als voor verpakkingen: data verzamelen zodat we op basis daarvan de beste beslissingen kunnen nemen wanneer we tegen een grens aanlopen. Waar is het nog mogelijk om minder materiaal te gebruiken, waar kunnen we nog sturen op meer circulaire materialen? We hebben hiervoor in 2021 een registratieproces gecreëerd. Daarmee hebben we via onze ERP-systemen exact het verbruik van marketingmateriaal in beeld en hoe circulair dat materiaal is. Het registratieproces is geborgd in het inkoopproces van marketingmateriaal. Dankzij nauwkeurige registratie en slimme inkoop is 56% van ons marketingmateriaal in 2021 circulair.

  We dagen onze leveranciers uit om zo duurzaam en circulair mogelijk te produceren. Dit doen we onder andere door jaarlijks op te vragen hoe circulair hun producten zijn. Het blijkt niet altijd eenvoudig om leveranciers bij onze duurzaamheidsambitie aan te haken en de gevraagde terugkoppeling over productspecificaties te ontvangen. Dit vereist samenwerking met al onze leveranciers. Ook willen we in 2022 verder de diepte ingaan met onze marketeers om circulariteit nog meer top of mind te laten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en promoties, zodat we circulariteit steeds verder naar buiten zullen uitdragen.

 • Machines en gebouwen
  36% circulair
 • Machines en gebouwen

  Machines en gebouwen
  Gebouwen tellen in 2021 voor het eerst mee in de circulariteitsscore. Zoals aangegeven in de paragraaf over de Swinkels Circularity Index hanteren we voor de berekening van de circulariteitswaarde van deze categorie dezelfde werkwijze als voor machines. In 2021 hebben we de categorie geïntegreerd in ons inkoopproces. Dat houdt onder andere in dat leveranciers van machines of bouwmaterialen volgens onze specificaties informatie moeten aanleveren.

  Zo brengen we de materialen en componenten van nieuwe machines onder in een Materiaalpaspoort. Dit paspoort beschrijft (per machine) onder andere hoeveel materiaal er gebruikt is (gewicht), hoeveel procent van dit materiaal gerecycled is en hoeveel procent van het materiaal na einde levensduur recyclebaar is. Voor gebouwen gaan we dezelfde werkwijze hanteren. Hiervoor hebben we in 2021 de eerste stappen gezet. Daarbij registreren we de inkoop van het bouwmateriaal in hoeveelheden, in aandeel circulaire bouwstoffen en in circulaire uitstroom na einde levensduur. Deze werkwijze leidt tot verbetering van de ontwerpvraag. Wij kijken in de ontwerpfase niet alleen naar functie, efficiëntie en kosten, maar ook naar: hoe kunnen we een gebouw zo circulair mogelijk ontwerpen? In 2022 gaan we hiermee verder aan de slag.

  Met onze werkwijze oogsten we veel belangstelling van bedrijven om ons heen. We werken hierin nauw samen met onze leveranciers, stakeholders en brancheverenigingen zoals Metaalunie.

Verdieping

Verpakkingen verduurzamen in uitdagende markt

Bij elke nieuwe verpakking die we in de markt zetten,is het een voorwaarde dat ons ontwerp recyclebaar is.

Patrick Blom,
Packaging technologist
Patrick Blom, <br>Packaging technologist

Door de juiste keuzes te maken in ontwerp en grondstoffen kunnen verpakkingen grote impact hebben op het gebied van duurzaamheid. Minder glas, karton of blik verbruiken heeft een dubbel voordeel: het is duurzamer én goedkoper. Dat creëert financiële ruimte om te blijven zoeken naar innovatieve ontwerpen die ons helpen verder te verduurzamen. In de afgelopen jaren hebben we al mooie besparingen weten te realiseren.

In 2021 maakten forse prijsstijgingen van grondstoffen zoals glas, blik en plastic het extra uitdagend om de kosten van de verpakkingen binnen de perken te houden. Daarnaast kampten diverse leveranciers met leveringsproblemen. Desondanks hebben we weer enkele innovatieve besparingen kunnen realiseren.

Resultaat 2021 en ambitie 2022

Als we naar de circulariteitsindex kijken, is er op het gebied van verpakkingen een mooie sprong gemaakt. 73% van onze verpakkingen is circulair volgens onze Swinkels Circularity Index. In 2020 was dit nog 63%. Hiermee leveren verpakkingen dus een grotere bijdrage aan de score van de Swinkels Circularity Index.

Het lukte ons het gestelde doel te behalen, zodat vanaf januari 2021 alle nieuw ontwikkelde primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen die wij op de markt brengen uit minimaal 50% gerecycled materiaal óf materiaal van duurzame herkomst bestaan. Daarnaast zijn al onze verpakkingen 100% recyclebaar. Dit geldt voor zowel glas, blik, plastic als karton.

In 2022 willen we een volgende stap zetten door onder andere de kroonkurken op sommige van onze producten aan te passen. Met het gebruik van dunnere kroonkurken hopen we een besparing te bereiken in de hoeveelheid staal.

Patrick Blom, packaging technologist: “Duizenden kilo’s lichter”

“Bij elke nieuwe verpakking die we in de markt zetten, is het een voorwaarde dat ons ontwerp recyclebaar is. Ook kijken we of er nog mogelijkheden zijn om te besparen op materialen”, vertelt Patrick Blom die als packaging technologist verpakkingen ontwikkelt. “Dat wordt wel steeds uitdagender. De techniek heeft nu eenmaal zijn beperkingen. In 2021 merkten we bovendien meer dan ooit dat de beschikbaarheid van materialen niet oneindig is. Toch hebben we weer enkele stappen vooruit kunnen zetten. Zo zijn sommige blikken nog lichter geworden en hebben we de deksels van een aantal blikken dunner gemaakt. Dat scheelt duizenden kilo’s staal en aluminium.”

 • Europese initiatieven
 • Europese initiatieven

  We staan pal achter de ambitie van de EU: vóór 2030 alle kunststofverpakkingen geschikt maken voor hergebruik of recycling. Waar mogelijk gebruiken we (gedeeltelijk) gerecycled materiaal en al onze plastic verpakkingen zijn al recyclebaar.

  Om bovenstaande ambitie kracht bij te zetten, ondersteunen we meerdere Nederlandse en Europese initiatieven op dit vlak, zoals het Plastic Pact NL. Daarnaast ondertekenden we de Plastic Promise, die is gericht op vermindering van wegwerpplastic in de evenementenindustrie.

 • Krimpfolie
 • Krimpfolie

  Onze verpakkingsspecialisten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe besparingsmogelijkheden. Vanaf 2021 laten we de stretchfolie rond pallets met blikken bij een groot aantal producten aan de bovenkant open. Aanpassingen in de machines maken dit nu mogelijk. De besparing is fiks: 30.000 kilo fossil-based virgin plastic per jaar.

  Een andere besparing van stretchfolie realiseerden we bij kartonnen verpakkingen. Dozen met 24×33 cl en 24×50 cl blikken werden voorheen omhuld met krimpfolie om beschadiging te voorkomen. Tests lieten zien dat het mogelijk was om zonder krimpfolie te werken en sinds 2021 laten we de krimpfolie weg. Dit levert jaarlijks een besparing op van minimaal 50.000 kilo plastic.

  In 2021 hebben we onderzoek gedaan naar het gebruikmaken van nog dunnere krimpfolie. Naar verwachting kunnen we dit in 2022 implementeren.

 • Glas
 • Glas

  Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst alleen nog maar 100% gerecycled glas gebruiken? We zijn hierover continu in gesprek met onze leveranciers. Maar vooralsnog blijft dit toekomstmuziek. We gebruiken nu ruim 75% gerecycled glas. Bottlenecks om naar 100% te komen zijn onder andere de beschikbaarheid van gerecycled glas en de huidige stand van de techniek bij glasleveranciers.

 • Karton
 • Karton

  In 2021 hebben we geïnvesteerd in een nieuwe machine in Lieshout die multipacks blikken (4, 6 en 8 stuks) kan verpakken in karton. Doordat deze machine dunner karton kan verwerken, wordt het makkelijker plastic te vervangen door karton. De lichtere verpakkingen zijn goedkoper, wat het voor meer klanten aantrekkelijker maakt te kiezen voor kartonnen verpakkingen.

  Sinds 2020 voldoet vrijwel al het door ons gebruikte golfkarton en vouwkarton aan het FSC-keurmerk of het PEFC-keurmerk. Het karton wordt gemaakt van hout uit duurzaam geteelde bossen en gerecycled materiaal.

 • Pallets
 • Pallets

  Door verandering van de stapeling van producten op pallets, de zogenaamde palletpatronen, hebben we besparingen kunnen realiseren in het vrachtwagentransport, in de hoeveelheid benodigde containers en in de hoeveelheid gebruikte pallets.

  Ook bij pallets streven we ernaar alleen nog pallets in te zetten gemaakt van houtmateriaal met FSC-keurmerk of PEFC-keurmerk. Onze inkoopafdeling is hierover in gesprek met leveranciers.

 • Blik
 • Blik

  Sinds 2019 zetten we grote stappen in het besparen op blik door lichtere blikjes in te zetten. In 2021 hebben we de 50 cl stalen blikken dankzij nieuwe techniek van leveranciers en na uitgebreide interne tests kunnen vervangen door blikken die 0,7 gram lichter zijn. Dat scheelt 88.000 kilo staal op jaarbasis (ten opzichte van 2020). Ook de deksels van de ‘slim’ (15 en 25 cl) blikken zijn dunner geworden. Dat is een besparing van 53.000 kilo aluminium per jaar.

  Voor de hoeveelheid gerecycled staal en aluminium die in onze blikken zit, gebruiken we in onze index een ‘wereldstandaard’, aangezien de exacte getallen niet door leveranciers gedeeld worden: staal 30% en aluminium 73%. Al onze blikken zijn volledig recyclebaar.

 • Maatschappelijk verantwoord inkopen
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen

  Maatschappelijk verantwoord inkopen (mvi) is voor ons de norm. Dit doen we samen met onze leveranciers. De meesten willen graag meedenken over en meewerken aan onze duurzaamheidsdoelstelling. Zo onderzoeken zij momenteel welke mogelijkheden er nog zijn in het verder dunner maken van kunststof. Een dergelijke innovatie kan ons en het milieu weer een stap verder helpen.

 • Blik vooruit: op weg naar 2025
 • Blik vooruit: op weg naar 2025

  Onze ambitie op het gebied van verpakkingen is uitdagend. We streven ernaar dat in 2025 al onze verpakkingen 100 procent recyclebaar zijn én 100 procent gemaakt van duurzame materialen. Het eerste van deze twee doelen hebben we al bereikt: al onze verpakkingen zijn 100 procent recyclebaar.

  Met de innovaties in 2021 is ook het bereiken van het tweede doel – het gebruik van louter duurzame materialen – weer een stap dichterbij gekomen. We hebben weer moeten constateren dat het behalen van dit doel op dit moment voor bepaalde materialen zoals glas technisch nog niet mogelijk is. Voor het overschakelen naar het volledig gebruik van gerecycled blik zijn we afhankelijk van het aanbod van recyclebaar staal en aluminium. En dat aanbod is simpelweg niet altijd voldoende.

  Volledig circulair werken kunnen we alleen bereiken in samenwerking met andere partijen in de keten. Dat vraagt om vertrouwen, maar ook om het optimaliseren van kennis. Waar mogelijk zetten we ons daarvoor in door een nog nauwere samenwerking met onze leveranciers.

Resultaten 2021

Circulair produceren

AMBITIE

We zorgen voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik, watergebruik en transport. Daarnaast kiezen we voor duurzame energie, minimaliseren we verspilling tijdens productie en sturen op levensduurverlenging van onze machines en gebouwen. Momenteel komt 15,5% van onze energie van duurzame bronnen en zijn 75% van onze brouwerijen en mouterijen efficiënter dan de benchmarkdata. We blijven ons ieder jaar inzetten om deze resultaten te verbeteren door innovaties en optimalisaties in de productie processen te implementeren.

Beeld van 2021: start-stop condities
De COVID-19-pandemie zorgt wereldwijd voor diverse uitdagingen die zich ook op onze productielocaties laten voelen. Door het meerdere keren sluiten (lockdown) en weer openen van horeca, was het in verschillende landen in 2021 bijzonder uitdagend om de productie optimaal af te stemmen op de vraag. Het leidde tot een stop-start-stop productieschema. Telkens als een lijn opnieuw gaat lopen, treden productieverliezen op. Hoe vaker je dus opnieuw moet starten, hoe meer negatieve invloed op de circulariteitsscore.

Daarnaast is de politieke situatie in Ethiopië in het derde kwartaal plotseling aanzienlijk verslechterd door binnenlandse conflicten. Hierdoor hebben we bij onze brouwerij in Ethiopië de productie tijdelijk flink moeten afschalen en maatregelen getroffen om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen waarborgen.

Ondanks deze externe factoren was 2021 wat betreft circulair produceren een redelijk jaar, waarbij we interessante stappen voorwaarts hebben gezet. Zo is de brouwerij in Lieshout door realisatie van diverse initiatieven op het gebied van energiehuishouding een stuk energiezuiniger geworden.

 • Energie en transport
  30% circulair
 • Energie en transport

  Restwarmte optimalisatie
  In 2020 was het eerste resultaat te zien van de restwarmte-installatie met warmwaterbuffer in Lieshout. Daarbij wordt de restwarmte uit de brouwerij (uit de koelinstallatie, turbine en stoomketel) afgevangen en opgeslagen in een zogenaamde warmtebatterij, een grote buffer in een tank met warm water. Deze restwarmte wordt vervolgens ingezet bij diverse productieprocessen in de mouterij, brouwerij én bottelarij. Met dit restwarmtesysteem wisten we in 2020 ruim 15% te besparen op ons energieverbruik. Het ‘team restwarmte’ heeft in 2021 met een aantal optimalisaties die prestatie vervolgens weten op te waarderen. Aangemoedigd door deze fraaie resultaten, werkt het team de komende tijd verder aan volgende optimalisaties.

  Verder onderzoek naar ijzerbrandstof
  In 2020 vond een pilot plaats met de verbranding van de circulaire brandstof ijzerpoeder, waarbij een proefinstallatie succesvol werd aangesloten op het productieproces van brouwerij Bavaria. Swinkels Family Brewers neemt deel in het hiervoor opgerichte Metal Power Consortium, om deze technologie verder te ontwikkelen en in te zetten op meerdere locaties. Op dit moment ligt de focus van het Consortium op het opschalen van de installatie. Media 2023 hopen we de volgende test met ijzerpoeder te doen.

  Eemshaven gaat voor emissievrij
  Aan het eind van 2021 gaf Holland Malt het startschot om de mouterij in Eemshaven als eerste mouterij ter wereld volledig emissievrij te maken. Dit project zal in 2024 voltooid zijn. Deze stap betekent dat Holland Malt niet langer gebruik hoeft te maken van fossiele brandstoffen voor het moutproces en dat schadelijke uitstoot wordt teruggebracht naar nul. Daarnaast gaat Holland Malt een flinke hoeveelheid energie besparen door deze innovatie.

  Omdenken met energie
  Sinds mei realiseren we een flinke besparing op energie. In Energiehal 3 van onze brouwerij in Lieshout moesten koelvermogen en koudecapaciteit worden uitgebreid. De simpele oplossing was een nieuwe installatie bijplaatsen. Dirk Wenting en Harald Gilsing kwamen op het idee om de 0-graden installatie te koppelen aan de -4-graden installatie, een goedkopere en energiezuinigere oplossing. Harald: “Uit de praktijk bleek dat de ene installatie koudecapaciteit overhad. Simpel gezegd: we hevelen deze ‘koude’ temperaturen over naar een ‘warmere’ installatie. Dit kan zorgen voor een stabielere installatie en dat betekent misschien minder onderhoud aan beide installaties.” Dat laatste weten we pas over langere tijd. Dirk: “Voor nu levert deze slimme oplossing een fikse besparing in geld op, maar ook een lagere energievraag. Dit circulaire resultaat is te danken aan omdenken en samenwerken.”

  Slimme logistiek
  In 2021 hebben we een nieuw transportcontract afgesloten voor België, voor onder andere distributie van Palm, Cornet en Rodenbach. Vanaf volgend jaar verminderen we hiermee de CO2-uitstoot van ons transport. Arn Kaerts, logistiek manager bij Palm, heeft transportbedrijven op basis van eerdere vervoerbewegingen laten berekenen hoe zij onze bieren met zo min mogelijk kilometers naar onze Belgische klanten rijden. “We gaan vanaf januari 2022 in zee met een grote distributeur met een fijnmazig netwerk. Dat betekent dat ons bier meereist met goederen van andere klanten die naar een winkel in de buurt gaan. Slim en gecombineerd inplannen van (vracht)wagens scheelt kilometers.”

  Voor de middellange termijn verwacht Arn verdere CO2-reductie. “Zodra de Belgische wet HVO-tankstations toelaat, gaat onze nieuwe transporteur ook op deze milieuvriendelijkere dieselbrandstof rijden. Met deze brandstof, gemaakt van plantaardige oliën en restafval, wordt de  CO2 -uitstoot aanzienlijk gereduceerd én de uitstoot van roetdeeltjes verminderd.”

  Tabel: CO2-uitstoot en energieverbruik

 • Watergebruik
  38% circulair
 • Watergebruik

  Water
  We verbeteren duurzaam waterbeheer in onze mouterijen en brouwerijen door te sturen op het reduceren van waterverbruik tijdens de productie. Het water dat we gebruiken tijdens het brouwen halen we voornamelijk uit de grond. Onze circulariteit op het gebied van waterverbruik meten we momenteel door te kijken naar de efficiëntie van ons verbruik. Als onze operatie efficiënter is dan de benchmark, rekenen we die als circulair. We gebruiken voor deze berekening de internationale NIRAS- en ABA-benchmark. 

  Op het gebied van water blijven we ook optimaliseren. In 2021 hebben we een reeks kleinere investeringen ingezet op iedere productielocatie om de waterbereiding verder te verbeteren, water zo efficiënt mogelijk te gebruiken – in 2021 verbruiken we 4,2 hectoliter water per hectoliter bier – en om restwater 100% herbruikbaar te maken.

  Vanaf 2022 gebruiken we voor het beoordelen van circulair watergebruik naast de benchmark ook internationale normen voor waterschaarste en waterhergebruik.

  Tabel: Waterverbruik

 • Onderhoud machines en gebouwen
  0% circulair
 • Onderhoud machines en gebouwen

  Machines en gebouwen
  We blijven sturen op levensduurverlenging van onze machines en gebouwen. In 2021 hebben we besloten dat het onderdeel ‘machines en gebouwen’ vanaf 2022 niet meer wordt meegerekend in de SCI op het gebied van circulair produceren. De post blijft meetellen in de pijlers circulair inkopen en hoogwaardig hergebruik.

 • Verspilling minimaliseren
  88% circulair
 • Verspilling minimaliseren

  Productieverliezen
  Voor elke productielocatie stellen we vast hoeveel grondstoffen en verpakkingen er verloren gaan tijdens het mouten, brouwen en verpakken. Door de focus op productieverliezen zijn we steeds beter in staat om deze te meten. De score op dit onderdeel is in 2021 wat lager uitgevallen dan de jaren daarvoor. Dit komt vooral omdat we ook de kleine verliezen beter in beeld hebben en als gevolg daarvan ook een toename in productieverliezen hebben vastgesteld.

  In 2022 gaan we frequenter meten en rapporteren over productieverliezen en gebruiken we deze informatie om onze processen nog verder te optimaliseren. We verwachten hierdoor ook dat de productieverliezen zullen verminderen. 

Projectverhaal

Holland Malt Eemshaven:
De eerste emissievrije mouterij ter wereld

Als familiebedrijf denken we in generaties. We willen ons bedrijf nog mooier doorgeven.

Jos Jennissen,
CEO van Holland Malt
Edwin Evers,
Manager operations van Holland Malt

Holland Malt startte in 2021 met de realisatie van een emissievrije mouterij in Eemshaven. Door de inzet van een nieuw, innovatief warmtesysteem en de overstap naar duurzame energiebronnen, bereiken we een grote stap in onze energietransitie. Vanaf 2024 is het systeem volledig operationeel en produceren we in Eemshaven ‘groen’ mout. 

Hergebruik en duurzame bronnen

Holland Malt draait in de eerste plaats de gaskraan volledig dicht. De mouterij reduceert hiermee de CO2-uitstoot ter grootte van die van 14.000 huishoudens per jaar. Maar er is meer. Jos Jennissen, ceo van Holland Malt: “Mout is één van de belangrijkste ingrediënten van bier. Het mouten is een energie-intensief proces. Vooral voor het drogen is veel warmte nodig. Die warmte wordt nu opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Daar zien we kans om te verduurzamen.” 

De grootste innovatie in de energietransitie van de mouterij zit in het hergebruik van eigen restwarmte. Edwin Evers, operations manager Holland Malt: “De restwarmte uit ons droogproces vangen we af op 23 graden. Met een warmtepomp gaan we die opwaarderen naar 85 graden. Zo kunnen we de warmte hergebruiken voor een volgend droogproces. Dit levert een significante energiebesparing op. De energie die voor het warmtesysteem nodig is, halen we volledig uit duurzame energiebronnen zoals wind en zon.” 

De keten verder verduurzamen

“We kunnen er niet omheen dat we als industrie andere keuzes moeten gaan maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De stappen die wij nu zetten in het emissievrije moutproces, kunnen ook andere bedrijven inspireren. Zo kunnen we samen een verschil maken”, aldus Jennissen. De stap van Holland Malt ligt in lijn met de circulariteitsambitie van Swinkels Family Brewers. Jennissen: “Als familiebedrijf denken we in generaties. We willen ons bedrijf nog mooier doorgeven. De vervolgstap van Holland Malt is onderzoeken hoe we de keten verder kunnen verduurzamen.” 

Waardevolle samenwerking 

Het project Holland Malt emissievrij komt mede tot stand dankzij Provincie Groningen, Groningen Seaports, RWE Technology International en de Nederlandse overheid. Ook de eerste grote klanten hebben zich aangesloten bij dit project. Deze brouwers investeren mee in de verduurzaming van de keten. Vanaf 2024 nemen zij 100% emissievrij geproduceerd ‘groen’ mout af in Eemshaven.

Resultaten 2021

Hoog-waardig hergebruik

AMBITIE

Afval bestaat niet. Voor elke reststroom zoeken we naar hoogwaardig hergebruik. Daarbij willen we voedsel-reststromen zo hoog mogelijk in de voedingsketen terugbrengen. Zo houden zij zoveel mogelijk waarde.

Beeld van 2021: waarde behouden en benutten
Hoogwaardig hergebruik is volop in ontwikkeling. Wij zijn enthousiast deelnemer aan experimenten en tests van gespecialiseerde partijen in de markt. Bovendien doen wij onze eigen R&D, waarbij we inzetten op het maximaal ‘verwaarden’ van onze reststromen. Doel is deze in te zetten als co-producten. 

 • Co-producten
  99% circulair
 • Co-producten

  Volop experimenteren met co-producten
  Naast water, slib en CO2 kijken we goed naar de mogelijkheden voor onze andere reststromen. Bierbostel wordt al enige tijd ingezet als basis voor veevoer, maar we onderzoeken momenteel in pilots of het hoger in de voedselketen kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld als ingrediënt voor worstenbroodjes en koekjes.

  In Ethiopië doen we samen met het Agrarisch Onderzoekscentrum een pilot waarbij slib uit de waterzuivering wordt gebruikt om aardappels in te poten. De komende maanden worden laboratoriumanalyses uitgevoerd om te kijken of deze pilot succesvol is.

  Daarnaast loopt een pilot in Ethiopië om gist uit de brouwerij te gebruiken als voer voor kippen. Om dit verder te ontwikkelen, is er een nieuwe installatie nodig bij de diervoederfabriek. Zolang deze installatie er nog niet is, wordt de gist aan boeren in de buurt van de brouwerij geleverd, zodat zij deze kunnen gebruiken als veevoer.

  Tabel: Circulaire inzet co-producten

 • Restwater
  57% circulair
 • Restwater

  Restwater maximaal inzetten
  Het restwater dat overblijft na onze productieprocessen, zuiveren we en zetten we opnieuw in. Het grootste aandeel van dit restwater gaat in Lieshout naar de irrigatiesystemen van het project Boer Bier Water. Hierbij brengen we een groot deel van het restwater direct terug in de bodem. De aangesloten boeren in de omgeving van Lieshout kunnen hierdoor gemakkelijker en beter hun gewassen telen. Daarnaast is er minder water nodig voor beregening en blijft het grondwaterpeil op niveau. Het andere deel van het restwater in Lieshout wordt – via een in 2021 aangelegde inlaat van het Wilhelminakanaal – ingebracht in percelen die wat verder weg liggen van de brouwerij. Het totale volume restwater voor irrigatie is in 2021 met 100.000 m3 toegenomen tot circa 800.000 m3 . Ook bij Habesha in Ethiopië geven we restwater terug aan de omgeving, waar het water gebruikt wordt voor irrigatie en drinkwater voor het vee.

  Boer Bier Water is een samenwerkingsverband dat zijn nut al een decennium bewijst. Met de aangesloten stakeholders (boeren, gemeente, Rijkswaterstaat, waterschap) voeren we bovendien een continue dialoog rondom optimaal waterbeheer in de regio. We signaleren kansen en benutten deze waar mogelijk met elkaar.

  Direct hergebruik restwater: +14,3% in 2021

  Tabel: Circulaire inzet restwater

 • Reststromen
  77% circulair
 • Reststromen

  BierBricks: een innovatieve biobouwsteen
  Na zuivering van het water blijft er slib over dat vooral bestaat uit organisch materiaal. In 2021 zijn we gaan samenwerken met een innovatieve boomkweker om dit slib te verwaarden en opnieuw in te zetten. De kweker heeft een methode ontwikkeld waarbij hij een schimmelcultuur toevoegt. Hierdoor komen de aanwezige voedingsstoffen en mineralen beschikbaar voor opname door planten. Na behandeling met de schimmel persen we van ons slib een soort kleimallen: BierBricks genaamd. In deze BierBricks kun je zaden of planten plaatsen alvorens je ze in de grond zet. De bricks leveren de plant alles wat nodig is voor een goede groei, als een soort kickstart. In 2022 worden de eerste projecten met BierBricks uitgezet. Een mooi fenomeen, want de planten en bomen die uit BierBricks groeien, zullen ook weer CO2 opnemen en op die manier een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

  Recyling van veiligheidsschoenen en -brillen
  In onze circulaire ambitie zoeken we constant naar punten waarop we kunnen verbeteren. Zo ook in Lieshout, waar onze collega’s gebruikmaken van verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Voorheen werden tientallen veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen en gelaatsschermen na slijtage weggegooid en vervangen. In 2021 zijn we gestart met het inzamelen en (deels) recyclen van deze middelen. De veiligheidsbrillen en gelaatsschermen dienen als grondstof voor producten als isolatiemateriaal, slippers en tuinstoelen. Bij de veiligheidsschoenen wordt nu onderzocht of en welke onderdelen te hergebruiken zijn voor schoenen. Denk hierbij aan de zool, veters en de (stalen) neus. In totaal gaat het om circa honderden veiligheidsbrillen en veiligheidsschoenen en tientallen gelaatsschermen.

  Tabel: Circulaire inzet reststromen

 • Machines en gebouwen
  39% circulair
 • Machines en gebouwen

  In 2021 zijn onze machines en gebouwen voor 39% hoogwaardig hergebruikt.

  De circulariteitsscore van onze gebouwen en machines wordt bepaald door de toepassing van de ontmantelde gebouwen en machines. We proberen onze materialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Hiervoor passen we de R-ladder toe: rethink, redesign, reduce, re-use, repair, refurbish, recycle en recover. We streven ernaar afval te voorkomen, door het gebruik te intensiveren en aan het einde zo veel mogelijk grondstoffen te hergebruiken en te recyclen.

  Omdat onze gebouwen een langere levensduur hebben dan machines, wordt er binnen deze score momenteel vooral gekeken naar de herbruikbaarheid van de machines. Met de implementatie van het Materiaalpaspoort kunnen we in de toekomst ook beter inschatten hoeveel materialen er vrijkomen op de lange termijn en hoe we deze het beste kunnen herbestemmen.

UITDAGING

Circulair maken
van water

Bier bestaat voor het grootste gedeelte uit water, ook het brouw- en moutproces vereist water. Daar willen we zuinig en verantwoord mee omgaan. Dat doen we door onze waterbronnen te beschermen en door ons productieproces steeds meer circulair te maken. Daarbij hergebruiken we restwater en waarderen het door zuivering op om het terug te leveren aan de omgeving. Maar wat is circulair water? Met dat vraagstuk zijn we in 2021 aan de slag gegaan.

Levend model

Circulariteit is een relatief nieuw gegeven en we zijn voor veel onderdelen in onze bedrijfsvoering nog zoekende in hoe we circulariteit het best kunnen meten en beoordelen. In 2021 meten we de circulariteit van ons water op basis van de ‘BIER circular water indicator’. Voor de aankomende jaren willen we een nog nauwkeuriger beeld krijgen van de circulariteit van ons water. In 2021 hebben we daarom stappen gezet in het aanscherpen van de berekening: het bestaande stroomschema is uitgebreid en aangepast op onze situatie en omgeving. We zullen dit de komende tijd verder ontwikkelen, door bijvoorbeeld nieuwe technologieën en systemen mee te nemen in onze metingen. 

Transparantie

Naar verwachting kunnen we de nieuwe berekening in 2022 voor het eerst toepassen. De ontwikkeling van de manier waarop we de circulariteit van water meten, kan betekenen dat we op de korte termijn een negatieve invloed zien op de Swinkels Circularity Index score. Dit is een gevolg van accurater – en daarmee eerlijker – meten. Die transparantie geeft inzicht en aanknopingspunten voor verbetering. 

De weg naar circulair

Op de weg naar circulair watergebruik lopen in ons bedrijf diverse projecten. Onze uitgangspunten zijn: 

 • watergebruik zoveel mogelijk minimaliseren, 
 • restwater zuiveren tot een goede kwaliteit en 
 • restwater hergebruiken in de productie of andere doelen, 
 • restwater laten uitstromen naar de omgeving. 

In onze mouterij in Eemshaven hebben we een systeem voor het hergebruik van restwater. In het programma Boer Bier Water in Lieshout zuiveren we ons restwater, zodat boeren uit de omgeving het kunnen hergebruiken voor de irrigatie van hun gewassen. De in totaal 800.000 m3 water voor hergebruik vormen al een fraai circulair resultaat. We willen het aandeel hergebruik steeds verder vergroten en parallel daaraan ons watergebruik reduceren.

In 2022 willen we starten met een pilot waarbij we een extra stap aan de waterzuivering bij één van onze brouwerijen toevoegen, wat water oplevert dat voor meer verschillende doeleinden hergebruikt kan worden. Denk aan reiniging, koeling en opwarming. Als de pilot succesvol is, gaan we dit in al onze brouwerijen toepassen. Een eerste test in Lieshout laat veelbelovende resultaten zien.

Eigen aanpak

Wat ons in 2021 duidelijk is geworden, is dat een ‘one-size-fits-all’-strategie niet mogelijk is. Iedere locatie is anders. De omgeving, lokale waterkwaliteit, productieomgeving, systemen en technieken die we gebruiken, verschillen per situatie. Die verschillende situaties, producten en processen kennen we zelf het best. Dus gaat het erom dat we zelf een vertaalslag maken naar een circulaire aanpak en een model dat voor ons werkt en voldoende transparant is. Hierin blijven we de samenwerking opzoeken en gebruiken we het advies en de ervaring van experts. De komende jaren willen we tot een oplossing komen waarmee we ons watergebruik niet alleen minimaliseren, maar ook zorgen dat die oplossing ook meetbaar circulair is.