ambitie

Als familiebedrijf denken we niet in jaren, maar in generaties. We willen de volgende generatie een mooier bedrijf doorgeven. Wij voelen het als onze plicht om bij te dragen aan een mooiere wereld. Daarom zetten we in op circulair ondernemen. Dit houdt in dat we grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan. We zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken en dat wat we gebruiken zo veel mogelijk waarde behoudt. Om onze mate van circulariteit te bepalen, maken we gebruik van een eigen meetmethode, de Swinkels Circularity Index (SCI), die we steeds verder verfijnen. 

Swinkels Circularity Index

De kwaliteit
van de
meetmethode gaat omhoog.

Marthijn Junggeburth,
Manager Duurzaamheid

De wereld verandert continu en de kennis over circulariteit neemt toe. Dat is reden om de SCI elke drie jaar te actualiseren. Voldoet deze nog aan onze eisen en aan hetgeen de wereld van ons verlangt? Zijn er nieuwe visies en metingen die waarde kunnen toevoegen en inzicht vergroten?

In 2021 hebben we ons circulariteitsmodel op alle thema’s bekeken en doorontwikkeld naar een 2.0-versie. In 2022 hebben we deze nieuwe versie voor het eerst toegepast. Door meer detail toe te voegen aan berekeningen gaat de kwaliteit van de meetmethode omhoog. We doen steeds meer kennis op over circulair ondernemen en worden daardoor ook steeds kritischer op ons eigen presteren én het presteren van onze partners. Tegelijkertijd sterkt het ons in onze ambitie om het goede te doen en toe te werken naar Swinkels Family Brewers als circulaire onderneming.

In 2022 scoorden
we 59%
op circulair ondernemen

Resultaat SCI in 2022

In 2022 scoorden we 59% op circulair ondernemen. Dit is een verbetering van 3%-punt ten opzichte van 2021 en daarmee hebben we ons doel voor 2022 overtroffen. De score is tot stand gekomen door een reeks aan verbeteringen op het gebied van: reduceren van verspillingen in de productie, hergebruik van water, verduurzaming van de energievoorziening en reductie van energiegebruik, verduurzaming van verpakkingen voor zowel producten als voor marketingdoeleinden, transportoptimalisatie en het meewegen van de circulariteitswaarde van gebouwen. Daarnaast hebben we een deel van de CO2-uitstoot als gevolg van transport gecompenseerd. Deze verbeteringen lichten we nader toe onder onze drie pijlers: Circulair Inkopen, Circulair Produceren en Hoogwaardig Hergebruik.

 • Ambitie: Volledig circulair ondernemen
  Ambitie: Volledig circulair ondernemen
 • Ambitie: Volledig circulair ondernemen

  Uiteindelijk is ons doel om volledig circulair te onder­nemen. Dit is een stevige uitdaging. We zien dat we voornamelijk nog impact kunnen maken door te investeren in meerjarenprojecten. Bovendien staat de markt onder druk waardoor de beschikbaarheid van (duurzaam geproduceerde) grondstoffen en gerecyclede materialen beperkt is. Verder verduur­­zamen vraagt dan ook grote stappen (en investeringen).

  Deze omvatten onder andere:

  • Realisatie van de emissievrije mouterij in Eemshaven (in 2024).
  • Verduurzaming van de energievoorziening waarbij onder andere warmtepompen ingezet worden.
  • Het circulair maken van ons watergebruik.
  • Verder verduurzamen van verpakkingen en verbruiksmaterialen.
  • Verminderen en deels compenseren van de CO2-uitstoot van het transport.
 • Doorontwikkeling Swinkels Circularity Index
  Doorontwikkeling Swinkels Circularity Index
 • Doorontwikkeling Swinkels Circularity Index

  De aanscherpingen op de Swinkels Circularity Index zijn in grote lijnen als volgt:

  • Energie en transport behandelen we als gescheiden categorieën waardoor we nauwkeuriger kunnen meten. Er is meer focus op CO2.
  • We kijken gedetailleerder naar water, inkomend (wat we gebruiken) en uitgaand (wat we terugbrengen in de omgeving).
  • Bij inkoop van grondstoffen en materialen meten we op basis van het daadwerkelijke aantal kilogrammen, wat in lijn is met internationale standaarden. Dit betekent dat ‘gerst’ nu een grotere categorie is dan ‘hop’, doordat we veel meer kilo’s gerst gebruiken dan hop.
  • Elke brouwerij en mouterij telde eerst even zwaar mee in de berekening. Dit is aangepast naar de omvang van de brouwerijen en mouterijen.
  • Het circulariteitslabel van onze gebouwen telt nu mee in de berekening.

  Om de vergelijkbaarheid van SCI 1.0 en SCI 2.0 te waarborgen, hebben we de score voor 2021 volgens beide methodes bepaald (zie reporting manual). Daaruit bleek dat de resultaten over 2021 niet significant afwijken ten opzichte van de eerdere SCI-berekening (1,6%). Tegelijkertijd zien we grotere verschuivingen in onderliggende getallen. Gezien de beperkte afwijking over 2021 kunnen we de uitkomsten van eerdere jaren blijven gebruiken, met de notie dat er afwijkingen in eerdere jaren mogelijk zijn ten opzichte van de aangescherpte berekening.

  Voor enkele (sub)onderdelen van de SCI is onvoldoende informatie beschikbaar om de circulariteit te bepalen. Zo is van de KPI ‘machines en gebouwen’ het onderdeel ‘facilitaire materialen’ nog niet bekend. We kiezen hier voor een conservatieve aanpak door het circulariteitspercentage op nul te zetten. Dit kan ertoe leiden dat beschikbaarheid van data in de toekomst leidt tot een toename van de SCI-score.

 • Klimaatambitie
  Klimaatambitie
 • Klimaatambitie

  De klimaatverandering wordt steeds nadrukkelijker zichtbaar. Zo hadden we in 2022 wereldwijd te maken met enorme droogte. Deze en andere veranderingen brengen risico’s met zich mee en hebben invloed op ons vermogen om onze ambitie waar te maken. Daarom bespreekt een interne werkgroep binnen ons circulariteitsoverleg periodiek de klimaatverandering, de invloed die wij hierop hebben en de impact van klimaatverandering op onze brouwerijen, mouterijen en de waardeketen. Op deze manier kunnen we de juiste keuzes rondom circulariteit maken, verankeren in onze bedrijfsprocessen en in lijn brengen met onze duurzaamheidsstrategie.

  Circulariteit vormt de belangrijkste pijler van onze duurzaamheidsstrategie. Als onderdeel van onze circulariteitsambitie speelt klimaatambitie een centrale rol: het gaat onder andere om het reduceren van energieverbruik, materiaalgebruik en het managen van risico’s op het gebied van klimaatgedreven grondstoffenschaarste. Zo sourcen we in 2022 gerst in meer landen en bij meer verschillende leveranciers.

  We zijn doorlopend op zoek naar een optimale energiemix voor onze brouw- en moutprocessen en waardeketen met een minimale CO2-uitstoot. Daar werken we aan door onder andere de energie-efficiëntie te verhogen en door het maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast kijken we naar de efficiëntie van transportbewegingen. Naast het verzamelen van data, willen we transitierisico’s en fysieke risico’s steeds beter in beeld brengen.

  Naast de klimaatonderwerpen die onder de SCI vallen, nemen we stappen om onze klimaatambitie qua inhoud nog beter af te stemmen op wat van ons verwacht wordt. We zullen ons in 2023 verder voorbereiden op de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving, zoals de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarnaast hebben we ons in 2022 gecommitteerd aan een Science Based Targets (SBTi) Net Zero doelstelling. Deze doelstelling vormt de basis voor een klimaatambitie in lijn met het Parijse Klimaatakkoord die voorschrijft dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 °C.

  Afgelopen jaar hebben we een extra warmtepomp geplaatst op onze locatie in Lieshout. Dit heeft ons een miljoen kubieke meter aan gas bespaard, wat gelijkstaat aan een reductie van 1.800 ton CO2. De installatie van deze warmtepomp heeft geleid tot een reductie van 2,5% van onze totale scope 1 en 2 CO2-footprint.

  Doelstellingen reductie CO2-equivalent

 • Circulair bewustzijn kweken
  Circulair bewustzijn kweken
 • Circulair bewustzijn kweken

  Circulair ondernemen kan alleen als je het samen doet. Daarom werken we actief aan het vergroten van circulair bewustzijn bij onze medewerkers. In 2022 organiseerden we meerdere inspiratiesessies. We organiseerden in samenwerking met de Made Blue Foundation een bewustwordingsworkshop over schoon drinkwater. Tijdens de workshop leerden de deelnemers hoe hun eigen watergebruik impact heeft.

  Ook gingen groepen collega’s aan de slag met de ‘Footprint workshop’. Een interactieve workshop waarbij de deelnemers onder begeleiding hun eigen persoonlijke CO2-voetafdruk in kaart brachten. Vervolgens bood de sessie gerichte adviezen om concrete stappen te kunnen zetten tot verbetering. Deze laagdrempelige kennissessies brengen externe expertise in de organisatie en leveren medewerkers inzichten op die zij direct in het dagelijks leven kunnen toepassen.

  Elke nieuwe medewerker krijgt daarnaast een onboardingstraining op het gebied van circulariteit en het duurzaamheidsteam gaat door middel van roadshows langs bestaande teams om de kennis en bewustwording rondom circulariteit te vergroten.

Resultaten 2022

Circulair inkopen

AMBITIE

Wij kopen goederen en diensten die wij gebruiken zo circulair mogelijk in en hanteren daarbij duurzaamheids­eisen. Hiermee stimuleren wij onze leveranciers zelf ook stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Door samen te werken met onze partners, vergroten wij onze impact in de keten.

Beeld van 2022
In 2022 bleef de markt grillig. De oorlog in Oekraïne en verschuivende geopolitieke verhoudingen die deze met zich meebrengt, drukken hun stempel op de markt voor grondstoffen en energie. De beschikbaarheid liep terug en de prijzen liepen op. Daarbij zijn de gevolgen van de klimaatverandering steeds nadrukkelijker merkbaar. 2022 was een uitzonderlijk droog jaar, wat zijn weerslag had op de beschikbaarheid van agrarische grondstoffen.

 • Agrarische grondstoffen
  68% circulair
 • Agrarische grondstoffen

  Gerst
  We kopen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde gerst in van producenten die zijn aangesloten bij het Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Door tegenvallende oogsten en de invloed van de oorlog in Oekraïne was dat niet mogelijk voor het gehele gerstvolume. Voor de inkoop van gerst hebben we moeten uitwijken naar andere telers die nog niet over het SAI-label beschikken. Ze hanteren wel eigen duurzaamheidscriteria, maar hebben hiervoor nog geen certificaat zoals bij SAI het geval is. Hierdoor kunnen we deze inkoop niet meerekenen als ‘duurzaam’, waardoor het aandeel circulair ingekochte gerst iets daalde ten opzichte van 2021. 

  Voor onze brouwerij in Ethiopië kopen we gerst dicht bij de brouwerij in: 100% van de gerst is lokaal geteeld. Lokaal geteelde gerst wordt in de Swinkels Circularity Index beschouwd als duurzaam. Deze verschuiving van 70% naar 100% lokaal geteelde gerst werkt positief door in het indexcijfer voor gerst in 2022. 

  Score gerst: 67%

  Hop en suiker
  Hop en suiker kopen we maximaal duurzaam geteeld in en we hebben de percentages ondanks de droogte en grillige marktomstandigheden kunnen vasthouden.
  Daarmee komen de cijfers op:

  Score hop: 86%
  Score suiker: 91%

 • Verpakkingen
  77% circulair
 • Verpakkingen

  De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het verduurzamen van onze verpakkingen. Stapsgewijs hebben we het gewicht van onze verpakkingen terug­gebracht. Minder verpakking gebruiken is immers duurzamer. Daarnaast hebben we het aandeel gerecycled materiaal in verpakkingen steeds verder opgeschroefd. We lopen daarbij tegen de grenzen aan. Zo kunnen sommige verpakkingen niet dunner omdat ze dan te weinig draagvermogen hebben. En het aandeel gerecycled materiaal in plastic kan niet verder omhoog omdat het dan noodzakelijke eigenschappen van de verpakking verliest, zoals elasticiteit, draagvermogen of voedselveiligheid.

  Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager: “Verder verduurzamen van verpakkingen is een uitdaging. Zo is er een beperkte beschikbaarheid van duurzame grond­stoffen voor verpakkingen in de markt, daarnaast zijn de eisen die gesteld worden aan verpakkingen voor voedsel heel hoog. Dit maakt verbeteren op dit gebied uitdagend. Aan de andere kant zien we wel een positieve tendens bij leveranciers. Er is een groter bewustzijn van de noodzaak van duurzaam verpakken en er wordt voortdurend ontwikkeld voor het duurzamer maken van materialen en processen. De aanscherping van de EU-regels voor verpakkingen gaat de komende jaren helpen om de transitie te versnellen. Wij werken nauw samen met onze verpakkingsleveranciers en partners om steeds verder te optimaliseren en te innoveren.”

 • Marketingmateriaal
  44% circulair
 • Marketingmateriaal

  Bij het kiezen voor duurzame marketingmaterialen maakten we in 2022 grote stappen. We plukken de vruchten van het registratiesysteem dat we speciaal hiervoor in 2021 implementeerden. Hierin worden alle zeer uiteenlopende marketingproducten en materialen geregistreerd. Dankzij dit systeem zijn we veel beter in staat om controle uit te oefenen op de circulariteitswaarde van materialen. Zo gebruiken we steeds meer POS-materialen (promotiematerialen, zoals kleding, glaswerk) die voldoen aan onze criteria. Een positieve tendens zien we ook bij onze leveranciers. Steeds meer producenten zijn zich bewust van hun impact en creëren duurzame alternatieven voor hun marketingproducten.

 • Machines, gebouwen en facilitaire materialen
  53% circulair
 • Machines, gebouwen en facilitaire materialen

  Om de circulariteit van onze gebouwen te vergroten, willen we alle gebouwen in kaart brengen. In 2022 hebben we gedefinieerd wat voor ons de voorwaarden zijn voor een circulair gebouw en volgens die definitie kunnen we alle gebouwen categoriseren. We hebben hiervoor in 2022 een softwarepakket aangekocht. Hiermee registreren we bijvoorbeeld de inkoop van het bouwmateriaal in hoeveelheden, in aandeel circulaire bouwstoffen en in mogelijk circulaire uitstroom na einde levensduur. Deze werkwijze leidt tot verbetering van de ontwerpvraag: hoe creëren we een circulair gebouw? En het leidt tot verbetering van het hergebruik: hoe kunnen we het gebouw in zijn geheel of alle materialen die erin verwerkt zijn, zo goed mogelijk opnieuw inzetten?

  Inzicht in gebouwen, energielabels
  Een mooi resultaat: hoofdkantoor verdient energielabel A++
  De energieprestatie-eisen aan kantoorgebouwen nemen landelijk toe. Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het volgens de overheid niet meer als kantoor worden gebruikt of het moet aangepast worden.

  Tijdens de energieprestatie-scan in 2022 is aan ons hoofdkantoor energielabel A++ toegekend. Een toekomst­waardig resultaat.

Verdieping

Kleine optimalisaties met grote duurzame effecten

We speuren voortdurend naar mogelijkhedenom te besparen op virgin materiaal.

Patrick Blom,
Packaging technologist
<strong>Patrick Blom,<br> Packaging technologist</strong>

“Bij elke nieuwe verpakking die we in de markt zetten, is het een voorwaarde dat ons ontwerp recyclebaar is. Verder speuren we voortdurend naar mogelijkheden om te besparen op virgin materiaal”, vertelt Patrick Blom, verpakkingstechnoloog bij Swinkels Family Brewers. “Dat wordt wel steeds uitdagender. We werken tegen de grenzen aan van wat technisch mogelijk en/of veilig is. Bovendien maakt een grillige grondstoffenmarkt het soms uitdagend om volledig aan onze wensen op het gebied van duurzaamheid te voldoen. Zo zijn we ook in 2022 op sommige vlakken geconfronteerd met een beperkte beschikbaarheid van gerecyclede materialen. Toch hebben we door slim te werken mooie resultaten geboekt.”

Resultaat 2022 en ambitie 2023
In 2022 is de bijdrage van verpakkingen op onze circulariteitsindex van 73% naar 77% procent gegaan. Hiermee leveren verpakkingen dus een grotere bijdrage op de Swinkels Circularity Index. Al onze verpakkingen zijn inmiddels 100% recyclebaar. Dit geldt voor zowel glas, blik, plastic als karton.

Een overzicht van de resultaten per verpakkings­materiaal:

 • Plastic
 • Plastic

  Patrick: “Het gebruik van plastics blijven we verbeteren. Vorig jaar hebben we een plasticbesparing doorgevoerd door de stretchfolies rond pallets aan de bovenzijde open te laten. Dit jaar hebben we deze innovatie verder uitgerold, waardoor we additioneel ongeveer 10.000 kilo virgin plastic per jaar weten te besparen. Ook met onze (on)bedrukte (tray) folies hebben we stappen gemaakt. Vrijwel al onze folies bestonden al voor minimaal 50% uit gerecycled plastic, maar met een aantal specifieke varianten zijn we nu ook overgestapt op 50% gerecycled plastic. Dit levert op jaarbasis een besparing op van 30.000 kg virgin plastic.”

  Bij brouwerij Habesha in Ethiopië wordt ook gewerkt aan reductie van het aandeel plastic in verpakkingen. Zo zijn alle nieuwe kratten die Habesha in 2022 aanschafte, gemaakt van 50% gerecycled kunststof. Hierdoor besparen we 85.000 kg aan virgin plastic.

  Totale besparing virgin plastic in 2022: 140.000 kg.

 • Glas
 • Glas

  Glasverpakkingen kennen al lange tijd een groot aandeel gerecycled materiaal. Het huidige glas bestaat voor circa 75% uit gerecycled materiaal. Hierin hebben we geen verdere verbetering kunnen doorvoeren. De grens wordt bepaald door de beschikbaarheid van gerecycled glas en verwerkingsmogelijkheden van leveranciers. Door een voortdurende dialoog met de keten proberen we het aandeel gerecycled glas in onze verpakkingen de komende jaren verder te verhogen. 

 • Papier en karton
 • Papier en karton

  Sinds 2020 voldoet al het door ons gebruikte golfkarton en vouwkarton aan het FSC- of PEFC-keurmerk. Het karton wordt gemaakt van hout uit duurzaam geteelde bossen en gerecycled materiaal. Om het gebruik te kunnen reduceren, werken we in diverse projecten aan het zo licht mogelijk maken van de verpakking. In 2022 hebben we een nieuwe multipacker-machine in Lieshout groots ingezet. Hiermee zijn we in staat om dunnere (cardboard) verpakkingen te gebruiken voor onze multipacks. Dit levert een besparing op van 40.000 kg karton per jaar.

  In onze brouwerij in Steenhuffel werken we sinds eind 2022 eveneens met een nieuwe machine die automatisch multipacks voor flessen kan verwerken en daarbij gebruikmaakt van lichter cardboard en karton. Dit gaat een besparing opleveren van 75.000 kg aan cardboard per jaar. Door een deel van de multipacks bovendien te verpakken in kratten in plaats van dozen, creëerden we een extra besparing van 16.000 kg karton per jaar.

  Totale besparing karton en papier: 131.000 kg per jaar.

 • Pallets
 • Pallets

  In samenwerking met onze transporteurs en klanten werkten we in 2022 aan de verdere optimalisatie van het palletgebruik. Zo zetten we andere palletpatronen (stapeling van producten) in om meer producten per pallet te kunnen vervoeren en daarmee te besparen op verpakkingskosten en transportbewegingen. De houten pallets die we in 2022 gebruikten, hebben een FSC- of PEFC-keurmerk en zijn daarmee 100% duurzaam. 

 • Blik
 • Blik

  Voor de berekening van het aandeel gerecycled staal en aluminium in onze blikken, gebruiken we een ‘wereldstandaard’ aangezien de exacte getallen niet door leveranciers gedeeld worden: het staal bestaat voor 32% en aluminium voor 72% uit gerecycled materiaal. Al onze blikken zijn volledig recyclebaar. 

  Sinds 2019 zetten we grote stappen in het besparen op materiaal door steeds lichtere blikjes in te zetten. Ook in 2022 hebben we op deze manier verder geoptimaliseerd. Zo vervingen we meer stalen blikken door (lichtere) aluminium exemplaren. Dit levert een besparing op van 250.000 kg materiaal per jaar. Verder hebben we in samenwerking met onze leverancier de aluminium blikken van 25 cl en 50 cl blikken nog lichter weten te maken, wat 140.000 kg aan materiaal per jaar bespaart.

  Totale besparing op blik: 390.000 kg per jaar.

 • Innovaties
 • Innovaties

  Omdat we tegen de grenzen van techniek en beschikbaarheid aanlopen, is verdere verduurzaming van verpakkingen alleen mogelijk door samen met onze eigen mensen en onze leveranciers naar alternatieven te kijken. Het afgelopen jaar hebben we interessante pilots gedraaid, innovaties gedaan en ontwikkelingen in gang gezet.

  Enkele voorbeelden:

  • Brouwerij de Molen is overgestapt op lichtere flessen.
  • In Lieshout introduceerden we fustkragen van FSC-materiaal, Bierbrouwerij de Koningshoeven volgt in 2023.
  • Voor ons merk Cornet hebben we nieuwe kratten ontwikkeld die bestaan uit 100% gerecycled kunststof.
  • Bierbrouwerij de Koningshoeven maakte voorheen gebruik van fustcaps gemaakt van 100% virgin plastic. De brouwerij is in 2022 overgestapt op fustcaps van 100% gerecycled plastic. Dit levert een besparing op van 2.000 kg virgin materiaal op jaarbasis. Na deze succesvolle test bij Bierbrouwerij de Koningshoeven zullen in 2023 meer van onze brouwerijen volgen.
 • Blik vooruit: op weg naar 2025
 • Blik vooruit: op weg naar 2025

  Onze ambitie op het gebied van verpakkingen is uitdagend. We streven ernaar dat in 2025 al onze verpakkingen 100% recyclebaar zijn én 100% gemaakt van duurzame materialen. 

  Patrick: “Volledig circulair werken kunnen we alleen bereiken in samenwerking met andere partijen in de keten. Dat vraagt om vertrouwen maar ook om het optimaliseren van kennis. Daar zetten we ons graag voor in.”

Volledig circulair werken kunnen we alleen bereiken in samenwerking met andere partijen in de keten.
Dat vraagt om vertrouwen, maar ook om het optimaliseren van kennis. Daar zetten we ons graag voor in.

Resultaten 2022

Circulair produceren

AMBITIE

We zorgen voor een zo efficiënt mogelijk energie­verbruik, watergebruik en transport. Daarbij kiezen we voor duur­zame energie, sturen we op levensduurverlenging van onze machines en gebouwen en werken we in alles wat we doen aan voortdurende reductie van verspilling die optreedt in het (productie)proces.

Beeld van 2022
Op dit moment komt 17,3% van onze energie van duurzame bronnen. 56% van onze brouwerijen en mouterijen is op het gebied van waterverbruik efficiënter dan de benchmarkdata en 67% van onze brouwerijen en mouterijen presteert op het gebied van energie-efficiency beter dan de benchmark. We blijven ons ieder jaar inzetten om deze resultaten te verbeteren door innovaties en optimalisatie van de productieprocessen. Verduurzaming van transport blijft een uitdaging. We hebben in 2022 gekozen voor gedeeltelijke compensatie van de CO2-uitstoot. We blijven ook kritisch op ons watergebruik, maar hebben in 2022 weinig verbetering in specifiek waterverbruik kunnen boeken.

 • Energie
  29% circulair
 • Energie

  In 2022 was de bijdrage van energie op de circulariteits­index 29%. CO2-uitstoot en specifiek energieverbruik zijn verbeterd ten opzichte van 2021, onder andere door toepassing van een nieuwe additionele warmtepomp in Lieshout.

  Warmtepompproject Lieshout
  In 2022 zijn we meer gaan focussen op CO2-reductie omdat dit een belangrijke parameter is van circulair produceren. Om CO2-emissie te minimaliseren, werken we hard aan de implementatie van schone energievoorziening. Die vinden we onder andere in het toepassen van de laatste warmtepomptechnologie. Deze technologie is voortdurend in ontwikkeling en we zijn nu al in staat om, met behulp van warmtepompen, water van 95 graden Celcius te bereiken. Warmtepompen met deze prestaties zijn een belangrijke aanvulling op de energievoorziening van de systemen in onze brouwerijen en mouterijen en zullen in de toekomst een steeds prominentere rol vervullen.

  Met de installatie van nieuwe warmtepompen en de bestaande warmtepompen op onze locatie in Lieshout, realiseerden we in 2022 een reductie van 5 miljoen m3 aardgas ten opzichte van 2019. Dat is een reductie van ruim 20% in vergelijking met 2019 en goed voor een CO2-reductie van 8.900 ton.

  Update emissievrije mouterij Holland Malt Eemshaven
  De transformatie naar de eerste emissievrije mouterij ter wereld is in volle gang. Als de transitie is afgerond, zal Holland Malt Eemshaven vanaf april 2024 voor het moutproces niet langer gebruikmaken van fossiele brandstoffen, biomassa of andere energiebronnen die voor schadelijke uitstoot zorgen. De transitie realiseren we door de inzet van een nieuw, innovatief warmtesysteem. Hiermee zet de mouterij een enorme stap die ook een grote positieve impact heeft op onze score voor circulair ondernemen.

  In 2022 is verder gewerkt aan de concretisering van de emissievrije mouterij. De technologie is verder uitgewerkt en wordt omgezet naar de praktijk. Er is gekeken naar leverancierkeuzes, machinekeuzes en er zijn bouw­tekeningen en flowschema’s gemaakt. Naast het denkwerk, zijn we ook gestart met de uitvoering. In 2022 zijn de eerste onderdelen van de mouterij gedemonteerd, om ruimte te maken voor de nieuwe warmtepompen. Ook zijn we de eerste uitdagingen tegengekomen. De vraag naar warmtepompen is bijvoorbeeld hoog, waardoor de levertijd en kosten van onderdelen zijn toegenomen. Vooralsnog verloopt de uitvoering van het project volgens planning.

  In 2023 bouwen we de huidige gasinfrastructuur om naar een warmtepompsysteem, waardoor we april 2024 de emissievrije mouterij in productie kunnen laten gaan.

  Tabel: CO2-uitstoot en energieverbruik

 • Transport
  17% circulair
 • Transport

  We werken er al jaren actief aan om onze CO2-uitstoot door transport te verminderen. Daarnaast zetten we in op het compenseren van CO2-uitstoot. Zo hebben we in 2022 17% van de CO2-uitstoot van ons transport gecompenseerd door CO2-certificaten te kopen van een windmolenpark in Turkije.

  We verduurzamen ons transport onder andere door te kiezen voor alternatieven zoals spoor of water, in plaats van transport over de weg. Daarmee verminderden we onze uitstoot eerder al met 40%. Een tweede belangrijke stap is dat we rechtstreeks leveren aan klanten, in plaats van via een warehouse. Ook zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk met volle vrachtauto’s rijden. 

  Daarnaast investeren we in biobrandstof voor de schepen die ons bier over lange afstanden varen naar bijvoorbeeld Amerika en Australië (deep sea transport). In 2022 zijn we gestart met een proef met de port of Rotterdam via het gecertificeerde ISCC. Deep sea transport maakt met 9,16 kiloton bijna de helft uit van onze jaarlijkse totale 20,66 kiloton CO2-uitstoot en de stap richting biobrandstof zou dus een groot verschil kunnen maken. We kijken uit naar de resultaten van de proef.

  Verder volgen we ontwikkelingen in de transportsector op de voet en kijken we wat voor ons bedrijf nodig is.

 • Watergebruik
  53% circulair
 • Watergebruik

  Vanaf 2022 gebruiken we voor het beoordelen van circulair watergebruik naast de benchmark ook internationale normen voor waterschaarste en waterhergebruik.

  In 2022 hebben we daarnaast onze visie op circulair water aangescherpt. Dit gaat niet alleen over het restwater dat we zuiveren, maar ook over gedeeltelijk hergebruiken en gedeeltelijk terugbrengen in de omgeving. De klimaatveranderingen brengen perioden van droogte met zich mee en doen ons ook beseffen dat we zorgvuldig moeten omgaan met het water dat we aan de grond onttrekken. We zijn kritischer gaan kijken naar het aandeel inkomend water en hebben dat aangepast in de berekening van onze SCI. 

  We willen in onze brouwerijen verantwoord omgaan met het oppompen van grondwater om een onbalans in de bodem te voorkomen. Door internationale aandacht voor deze problematiek komen er steeds meer data en kennis beschikbaar die we kunnen inzetten voor analyse en afweging. De komende jaren zullen we de ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig onze berekening en ons handelen aanpassen. 

  Optimalisaties watergebouw en bottelarij
  Om ons bier te kunnen brouwen hebben we water nodig. Dit water wordt in Lieshout van diep uit de grond opgepompt. Voordat we van dit water bier kunnen maken, moeten we het onder andere filteren. Dit gebeurt in het watergebouw. Uit onderzoek in 2022 blijkt dat we een filteringsstap kunnen overslaan zonder in te boeten op de kwaliteit van het water. Elke filteringsstap zorgt voor waterverlies. Het overslaan van deze filtering zorgt ervoor dat we 6% minder water hoeven op te pompen. Dat staat gelijk aan 100.000 kuub water, oftewel 3.300 tankwagens vol.

  Ook in de bottelarij hebben we keuzes gemaakt waardoor we minder water gebruiken.

  Tabel: Waterverbruik

 • Verspilling minimaliseren
  93% circulair
 • Verspilling minimaliseren

  In 2022 zijn we frequenter gaan meten en rapporteren over productieverliezen. We gebruiken deze informatie om onze processen nog verder te optimaliseren. We verwachten hierdoor dat de productieverliezen zullen verminderen.

  In de bottelarij bij brouwerij Bavaria is een team aan de slag met het project ‘Bier Beter Best’. Lees hierover meer in onderstaand artikel.

Projectverhaal

Bier Beter Best

We hebben het streven om een voorbeeld-locatie te worden.

Dick van den Berg,
Projectleider

In de bottelarij bij brouwerij Bavaria is een team aan de slag met het project ‘Bier Beter Best’. Het doel van dit project is om bij het verpakken in blik de verliezen te reduceren en betrouwbaarder te produceren. Dick van den Berg, productieleider, vertelt: “We willen samen blijven verbeteren, dat is de winnende familiecultuur die in ons zit. Daarnaast hebben we het streven om een voorbeeldlocatie te worden.”

Het verbeteren van de werkplek is onderdeel van het project. Ziet een collega aan de lijn iets gebeuren wat niet zo hoort of waarvan hij/zij denkt dat het beter kan, dan kijkt hij/zij samen met de projectgroep naar verbetermogelijkheden. Dit ‘continue verbeteren’ is bij het projectteam en de werkvloer steeds meer gaan leven.

Voor een soepele productie is het uiteraard belangrijk dat de machines en de werkplek goed worden onderhouden. Voorheen ging dat onderhoud via handmatig af te tekenen poets- en onderhoudslijsten. Door de komst van een lijnbord en app voor leidinggevenden, zijn de papieren lijsten verleden tijd. Op het lijnbord zetten de medewerkers na het gereedmaken van de machines of hun werkplek een schuifje op groen. Teamleiders controleren alle werkplekken en machines, maken een foto en slaan deze op in de app, betrouwbaar terug te vinden in de database. Dankzij deze digitalisering is het onderhoudswerk nu een stuk efficiënter.

Elke maand houden de teamleider en de ploeg een meeting waarin zij de prestaties bespreken en samen nieuwe acties uitzetten. Door deze aanpak worden de verliezen aan verpakkingen en producten geminimaliseerd.

Resultaten 2022

Hoogwaardig hergebruik

AMBITIE

Afval bestaat niet. Voor elke reststroom zoeken we naar een hoogwaardige manier van hergebruik. Daarbij willen we voedsel-reststromen zo hoogwaardig mogelijk in de voedselketen terugbrengen. Zo houden zij zoveel mogelijk hun waarde.

Beeld van 2022
Het aandeel materialen en grondstoffen dat we her­gebruiken, groeit ieder jaar. Samen met onze leveranciers en partners doen we steeds meer kennis op over het opnieuw inzetten van reststromen op een hoogwaardige manier. in het eigen proces of op een andere manier. Voor nieuwe toepassingen ontwikkelen we vaak nieuwe waardeketens, waarin verschillende partijen zoals engineers, telers, producenten en verwerkers deelnemen. Hiermee groeit het bewustzijn van hergebruik en vergroten we onze impact.

 • Co-producten
  99% circulair
 • Co-producten

  Bij brouwerij Habesha in Ethiopië zijn in 2022 ver­schillende pilots gedaan om optimaal hergebruik van restmaterialen en -stoffen te realiseren. Deze pilots waren succes­vol en krijgen in 2023 opvolging op een grotere schaal.

  Brouwersgist
  De gist die in onze brouwerij in Ethiopië overblijft na fermentatie wordt verwerkt en gedistribueerd als veevoer voor de bedrijven in de omgeving van onze brouwerij.

  Slib uit restwater
  Afgelopen jaar zijn er bij onze brouwerij in Ethiopië diverse proeven gedaan om het slib dat overblijft na zuivering van het restwater te gebruiken als component voor mest. Het slib bevat waardevolle voedingsstoffen voor planten. Toepassing van het slib als gedeeltelijke vervanger van kunstmest is getest met diverse gewassen en bleek overwegend succesvol. Het onderzoek zal in 2023 worden voortgezet om de consistentie van het resultaat te controleren.

  Alcohol
  In onze brouwerij in Lieshout is alcohol een co-product dat ontstaat wanneer we alcoholvrij bier produceren via de Fenix de-alcoholiseringsinstallatie. In 2020 werd dit omgezet naar handalcohol, in 2022 hebben we dit co-product verkocht als veevoer.

  Bavaria worstenbrood van bierbostel in samenwerking met Houben
  Voor het brouwen van bier zijn gemoute brouwgranen nodig. Het product dat van deze grondstof overblijft na het brouwen van bier, heet bierbostel. Dit granige residu bevat allerlei gezonde voedingsstoffen en is prima geschikt voor consumptie. Swinkels Family Brewers sloeg de handen ineen met worstenbroodbakker Houben, die vervolgens het eerste Bavaria worstenbrood creëerde. Bart Houben: “Door bierbostel toe te voegen aan het vertrouwde deegrecept versterkt dit de broodsmaak. Het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf. Maar vooral is het mooi dat we de bierbostel vanuit brouwerij Bavaria zo kunnen hergebruiken. Dat maakt het worstenbrood ook nog eens duurzaam.”

  Romke Swinkels, directeur Swinkels Family Brewers Nederland: “Bij Swinkels Family Brewers werken we er voortdurend aan slimmer en duurzamer te ondernemen. Dit initiatief maakt dat direct duidelijk en benadrukt onze Brabantse roots. Het is een heerlijk worsten­brood geworden en past uitstekend bij een goed glas Bavaria bier.”

  Tabel: Circulaire inzet co-producten

 • Restwater
  17% circulair
 • Restwater

  Pilot waterhergebruik
  We zijn in 2022 gestart met een pilot waarbij we water uit onze waterzuivering in Lieshout willen hergebruiken als proceswater. Hiervoor geven we het gezuiverde restwater een extra zuivering, waardoor het schoon genoeg is om weer te gebruiken in onze productie. Als deze pilot succesvol blijkt, kunnen we ons restwater dus opnieuw inzetten om onze kratten, flessen en brouwketels schoon te maken. Op deze manier zetten we het water circulair in.

  Tabel: Circulaire inzet restwater

  * Klik hier voor de reporting manual

 • Reststromen
  80% circulair
 • Reststromen

  Reststroom: BierBrickz
  Na zuivering van het water blijft er slib over. Dit sub­straat bestaat deels uit graanresten die waardevolle voedingsstoffen bevatten voor bijvoorbeeld planten en bomen. Na behandeling persen we van ons slib een soort kleimallen: BierBrickz genaamd. In deze BierBrickz kun je zaden of planten zetten alvorens je ze in de grond plaatst. De bricks leveren de plant alles wat deze nodig heeft voor een goede groei.

  In 2022 zijn de eerste (proef)projecten met BierBrickz uitgezet. Deze bleken een succes. Vervolgens hebben we de hele waardeketen voor BierBrickz in kaart gebracht en hierbij de juiste partners gezocht. In 2023 zullen de BierBrickz op grotere schaal worden toegepast. Daarnaast willen we het behandelde slib in bulk aan­bieden aan kwekers. Een mooi fenomeen: de planten en bomen die uit het behandelde slib groeien, nemen uiteindelijk weer CO2 op.

  Tabel: Circulaire inzet reststromen

 • Machines en gebouwen
  69% circulair
 • Machines en gebouwen

  Gebouwen
  In het aangekochte bouwkundige softwarepakket kunnen we behalve circulair ontwerpen, ook analyses doen aan het einde van de levensduur en daarmee een gebouw zo optimaal mogelijk herbestemmen. De beste vorm van herbestemmen is hergebruik van een bestaand gebouw voor een nieuw doel. Zo hebben we in Lieshout een oude vullijn een nieuwe bestemming gegeven als evenementenlocatie en R&D-laboratorium.

  Machines
  Van alle nieuwe machines en toebehoren (zoals pijp­leidingen) brengen we nauwkeurig de materialen in kaart die we rubriceren op onder andere soort, type, gewicht en leverancier. Dankzij deze informatie weten we wat we in huis hebben en kunnen we deze materialen in de toekomst gemakkelijker en beter een nieuwe bestemming geven.

Projectverhaal

Kraamkamer van Swinkels Family Brewers

We besloten enkele jaren geleden dat we alle activiteiten wilden centraliseren.

Emiel Hendrikx,
Manager Research &
Development

De Research & Development-afdeling van Swinkels Family Brewers groeide in Lieshout de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk uit haar jasje. Daarom nam de afdeling in oktober 2022 haar intrek in een nieuwe ruimte. “Met deze investering zijn we klaar voor de toekomst”, zegt manager research & development Emiel Hendrikx.

De R&D Brewing-afdeling van Swinkels Family Brewers ontwikkelt onder andere nieuwe bieren, mixdranken, softdrinks en moutextracten. Ook werkt het team aan het verbeteren van bestaande recepturen, doet technologisch onderzoek en is bezig met toekomstige trends. “Swinkels Family Brewers was traditioneel een grote pilsbrouwerij, maar ons portfolio is inmiddels behoorlijk uitgebreid”, zegt Emiel. Hij geeft inmiddels zo’n acht jaar leiding aan de R&D-afdeling. “We hebben nieuwe brouwerijen in eigen land verwelkomd, maar ook in België, Ethiopië en Cuba. Voor alle brouwerijen speelt R&D een rol van betekenis: wij zijn de kraamkamer van Swinkels Family Brewers.”

Oude loods circulair verbouwd
Naarmate Swinkels Family Brewers groeide, deed R&D dat ook. “De inmiddels zes medewerkers moesten door ruimtegebrek op diverse plekken in de brouwerij hun installaties en benodigdheden uitstallen”, vertelt Emiel. “We besloten enkele jaren geleden dat we alle activiteiten wilden centraliseren. De aangewezen plek was de oude loods waar voorheen lijn 95 stond opgesteld. Deze loods stond leeg en we hebben hem op een circulaire manier nieuw leven in geblazen. Oude elementen en materialen zijn behouden en de loods kan weer jaren dienstdoen. De naam van de nieuwe ruimte is ‘ITEC’, een combinatie van Innovatie en Technologie.”

Ruimte om te ‘vorsen’
In de woorden van Pieter Swinkels, chief supply chain officer is er met de ingebruikname van ITEC nu ‘ruimte om te vorsen’, oftewel: onderzoek te doen en testen wat werkt. In ITEC is een kantoor met voldoende werk­plekken, een applicatielab, een praktijkhal, een grote koeling en een eigen proeflokaal. “In de praktijkhal is ook de inmiddels onmisbare minibrouwerij opgesteld”, vertelt Emiel. “Hierin maken wij proefbrouwsels. We testen dus met de hand en door middel van een brouw­proces op kleine schaal of een idee dat wij hebben ook echt werkt. Ik zeg wel eens gekscherend dat we van een bezemkast naar een oase van ruimte en rust zijn gegaan. Deze omgeving inspireert onze collega’s en creëert beleving.”

Voorop blijven lopen
Emiel noemt R&D niet voor niets de kraamkamer van het bedrijf. Bijna alle productontwikkelingen binnen Swinkels Family Brewers beginnen hier: vanaf het eerste idee dat op kleine schaal wordt uitgewerkt, tot een concept dat ook daadwerkelijk proefbaar is. Producten die beter kunnen of anders moeten, neemt R&D ook onder handen. Emiel: “De trends in de diverse markten waarin we actief zijn, gaan snel. We willen consumenten de juiste producten aanbieden en dus moeten we voorop blijven lopen.”