ambitie

Bij Swinkels Family Brewers staan we voor onze mensen. Eén van de belangrijkste manieren waarop wij dat uit­dragen, is door de aandacht voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers. Wij willen dat iedereen op een goede manier werkt in een omgeving waar men zich altijd veilig voelt, zodat zij aan het einde van de dag gezond naar huis kunnen. In 2022 is het aantal ongevallen gedaald en het aantal dagen zonder ongeval met verzuim gestegen.

Resultaten 2022 veiligheid

We willen meer bewustzijn van veiligheid
In 2022 hebben we in Lieshout het record gebroken van het aantal dagen zonder ongevallen met verzuim. Dit record stond op 178 dagen, maar stond aan het eind van 2022 op 246 dagen. Een resultaat waar we trots op zijn. Deze verbetering is een gevolg van het meer­jaren­plan dat de afdeling SHE (Safety, Health & Environment) heeft gemaakt en zien we terug op al onze locaties.

We creëren meer aandacht voor en bewustzijn van veiligheid bij onze medewerkers.

Binnen ons bedrijfscontinuïteitsplan, dat in 2023 verder vorm krijgt, krijgt veiligheid een prominente plek. De af­deling SHE heeft op haar beurt een meerjarenplan gemaakt om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. Het speerpunt hierin is het voorkomen van ongevallen.

Met de projecten en initiatieven in dit meerjarenplan creëren wij meer aandacht voor en bewustzijn van veilig­heid bij onze medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn e-learnings en toolboxen op de verschillende afdelingen.

Een toolbox is een korte bijeenkomst waarin we focussen op één deelonderwerp van veiligheid. We bespreken bijvoor­beeld het onderwerp ‘werken op hoogte’, voordat werk­zaamheden op daken daadwerkelijk plaatsvinden. Nog niet alle locaties en afdelingen hebben in 2022 met toolboxen gewerkt. De planning is om dit in 2023 op alle locaties en afdelingen door te voeren.

Lees hieronder meer over verschillende onderwerpen op het gebied van veiligheid.

 • Veiligheids-observatierondes
  Veiligheids-observatierondes
 • Veiligheids-observatierondes

  Safety champions zijn medewerkers die fungeren als het verlengstuk van de afdeling SHE. Het zijn collega’s die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan en in kaart brengen hoe veiligheid op de werkvloer wordt vormgegeven. Tijdens veiligheidsobservatierondes lopen de safety champions samen met het management over de werkvloer en voeren ze gesprekken met collega’s om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. De rondes worden vanuit alle betrokkenen als zeer positief ervaren. Vooralsnog worden de veiligheidsobservatierondes enkel in Lieshout gelopen. We willen dit in 2023 voortzetten en verder uitbreiden naar de andere locaties.

 • Inzet preventie-medewerkers
  Inzet preventie-medewerkers
 • Inzet preventie-medewerkers

  Het is ons doel dat veiligheid leeft bij medewerkers op elke locatie. Voor iedere locatie hebben wij daarom een preventiemedewerker aangesteld. Preventiemedewerkers denken structureel mee over veiligheid, gezondheid en preventie op onze locaties. Zij creëren bewustwording over deze onderwerpen bij hun collega’s en zorgen voor meer samenwerking tussen afdelingen. De uitdagingen binnen locaties en afdelingen komen overeen, waardoor zij van elkaar kunnen leren.

  Preventiemedewerkers ondersteunen ons bedrijf bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Zij kennen de arbeids­risico’s en de te nemen preventieve maatregelen, weten wat er speelt op de werkvloer en zijn meer dan gemiddeld met veiligheid bezig. Zij gaan ook de slag met diverse veiligheidsvraagstukken. De preventie­mede­werkers hebben in 2022 een driedaagse training gevolgd. Hierin kregen ze meer inzicht in de veiligheidssystematiek, onze manier van werken en de risico’s. Ook motiveren we preventiemedewerkers van verschillende locaties om contact te zoeken en elkaar te ondersteunen.

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie per locatie
  Risico-inventarisatie en -evaluatie per locatie
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie per locatie

  Er is sinds 2021 op elke locatie van Swinkels Family Brewers een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die ingaat op verschillende onderwerpen rondom gezondheid en veiligheid. Het team van de afdeling SHE updatete deze RI&E in 2022 en zal hier ook in 2023 ruime aandacht aan schenken. De verantwoordelijkheid voor het bijbehorende plan van aanpak ligt bij de diverse afdelingsmanagers.

 • Severity rate
  Severity rate
 • Severity rate

  In 2020 introduceerden we de severity rate, waarmee we de ernst van zware ongevallen kunnen bepalen. Het aantal dagen dat iemand vanwege een ongeval niet kan werken, wordt afgezet tegen het aantal gewerkte uren. Hierdoor hebben we niet alleen inzicht in de hoeveelheid ongevallen, maar ook in de ernst van deze ongevallen. In 2022 is het aantal ongevallen afgenomen. Als we dit afzetten tegen het aantal fte’s in 2022, zien we dat de severity rate is afgenomen. We zijn trots dat onze veiligheidsaanpak zijn vruchten afwerpt.

  Tabel: Ongevallen en Severity rate

 • Road to Zero
  Road to Zero
 • Road to Zero

  Ons veiligheidsbeleid is erop gericht te zorgen dat veiligheid onze permanente aandacht heeft. Het is onze ambitie om te werken zonder arbeidsongevallen. Naar aanleiding van enkele ongevallen in Lieshout, hebben het managementteam en de afdeling SHE een veiligheidscampagne opgezet, genaamd ‘Road to Zero’ (‘Op weg naar nul ongevallen’). Zij hebben daarvoor drie paden uitgestippeld: gedrag, kennis en kunde en tools en systemen. Op elk pad is een aantal onderwerpen uitgelicht die de komende jaren extra aandacht krijgen. We beginnen in Lieshout en breiden daarna uit naar onze andere locaties. Per locatie verschillen immers de aandachtsgebieden rondom ongevallen met verzuim.

 • Bewuste inkoop
  Bewuste inkoop
 • Bewuste inkoop

  Een aandachtspunt binnen veiligheid is het gebruik van gevaarlijke stoffen. Aanvullend hierop is het ‘sluiten van de voordeur’ belangrijk. In 2021 zijn we aan de slag gegaan met een nog bewustere inkoop van gevaarlijke stoffen. Voordat een stof wordt besteld, geldt een nieuwe veiligheidsprocedure. Deze procedure helpt om ervoor te zorgen dat, waar mogelijk, gekozen wordt voor de meest veilige variant van producten of stoffen. Ook worden zo alleen stoffen aangeschaft die strikt noodzakelijk zijn. De livegang van de Intelligentie Brouwerij (IB) eind oktober 2022 heeft sterk bijgedragen aan het succes van dit project. De inkoop wordt nu namelijk centraal geregeld.

 • Incidentmeldingen-systeem
  Incidentmeldingen-systeem
 • Incidentmeldingen-systeem

  In 2022 hebben we verdere voorbereidingen getroffen om ons incidentmeldingensysteem te vervangen. Het mogelijk nieuwe systeem is geavanceerder en gebruiksvriendelijker. Ons doel rondom veiligheid op de werkvloer ontwikkelt zich en dus houden wij aanpassingen continu in de gaten.

 • E-learnings en veiligheidstrainingen
  E-learnings en veiligheidstrainingen
 • E-learnings en veiligheidstrainingen

  We blijven e-learnings aanbieden voor bekende, maar ook zeker voor minder bekende veiligheidsonderwerpen. We hebben de veiligheidstraining ‘Welkom op de plant’ op vrijwel alle Nederlandse locaties ter beschikking gesteld aan onze medewerkers. Uiltje Brewing Company en de Belgische locaties volgen later. Deze e-learning maakt nieuwe medewerkers wegwijs en leert hen welke regels en standaarden op onze productielocaties gelden.

  Medewerkers zijn in 2022 nog beter getraind in (on)gewenst gedrag op het gebied van veiligheid. Dit draagt direct bij aan veilig functioneren. Daarbij was er speciale aandacht voor het veilig gebruik van rijdend materieel, zoals een elektrische pompwagen en de trucks voor orderpicking.

  Ook hebben verschillende groepen medewerkers in 2022 een veiligheidstraining gevolgd, wat zorgt voor een hogere basiskennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Om kennis en bewustzijn te blijven vergroten in onze organisatie, zullen in 2023 nog meer collega’s dit VCA-certificaat behalen.

Veiligheid nog concreter maken en beter borgen in de organisatie.

Vooruitblik 2023 – ‘Veiligheid is nooit klaar’
Veiligheid is voor Swinkels Family Brewers een onder­werp dat altijd in beweging en nooit klaar is. In 2023 willen we veiligheid nog systematischer aanpakken en verder professionaliseren. Het doel hiervan is dat we veiligheid nog concreter maken en nog beter borgen in onze organisatie. Dit doen we door bewustzijn en draagvlak te creëren onder onze medewerkers. Veiligheids­observatierondes en toolboxen komen nadrukkelijker op de planning en we plaatsen verslagen hiervan ook op ons intranet. Medewerkers hebben zo nog gemakkelijker toegang tot deze informatie. E-learnings zullen in 2023 nog prominenter aanwezig zijn. Dit is een gevolg van de toegenomen digitalisatie. Ze bieden medewerkers het gemak om zelf een tijd en plek te kiezen om een training online te volgen. Uiteraard horen hier wel een bepaalde termijn en een herhalingsregime bij.

Medewerkers betrekken de afdeling SHE veel meer bij onderwerpen waarin veiligheid en milieu belangrijke aspecten zijn. We zien hierin een groot verschil met enkele jaren geleden. Medewerkers kunnen SHE sneller vinden door de toegenomen zichtbaarheid binnen Swinkels Family Brewers. Ook worden deze collega’s eerder betrokken bij diverse projecten, waardoor ze in een vroegtijdig stadium kunnen meedenken over de veiligheids- en milieuaspecten. Dat heeft toegevoegde waarde voor de gehele organisatie.

Projectverhaal

Young RSFB: Nieuwe vereniging voor jonge professionals

We willen met Young RSFB jonge collega’s een sterk fundament bieden voor hun verdere carrière.

Claire van Leeuwen,
Brand Manager Nederlandse
business unit

Claire van Leeuwen begon in juli 2021 midden in de COVID-19-periode als brand manager bij de Nederlandse business unit. Als starter uit Amsterdam kende ze nog niemand. Een netwerk van young professionals zou die leemte kunnen opvullen. Claire richtte daarom in 2022 samen met collega Paul van Brussel Young RSFB op.

Veel grote bedrijven hebben een netwerk voor jonge collega’s. Dat is fijn voor deze groep, maar ook interessant voor het bedrijf, bijvoorbeeld bij de werving van nieuwe collega’s. Hierdoor waren HR en de raad van bestuur direct gecharmeerd van het idee om binnen Swinkels Family Brewers een dergelijke vereniging op te richten. Doel: jonge Nederlandse collega’s vanuit het gehele bedrijf middelen en activiteiten bieden voor verbinding en ontwikkeling.

Kick off
Samen met Paul van Brussel, die al eerder borrels organiseerde voor deze doelgroep, ging Claire aan de slag. Dat heeft geleid tot de officiële vereniging Young RSFB; de kick-off was op 10 juni 2022, met pubquiz en borrel. Claire: “Dat was de eerste echte activiteit. Inmiddels hebben we ook al een padeltoernooi georganiseerd.”

Actielijst
Voor de nabije toekomst gaat het zeskoppige bestuur van Young RSFB zich richten op de lancering van de website, het professionaliseren van de vereniging en natuurlijk het organiseren van verbindende activiteiten. Deze activiteiten staan altijd in het thema van sociaal, professioneel of well-being. Claire: “We willen met Young RSFB jonge collega’s een fundament bieden voor hun verdere carrière.”

Resultaten 2022 welzijn

‘Seeing the world as our family’, dat is ons moreel kompas (onze ‘purpose’). Deze zin bepaalt ons gedrag, onze manier van ondernemen en werken. We zijn een onafhankelijk familiebedrijf, dat maakt ons in de brouwerijwereld uniek. En door die familiebril kijken we naar onszelf én naar de wereld. 

Lees hieronder meer over verschillende onderwerpen op het gebied van welzijn.

 • Gedragscode
  Gedragscode
 • Gedragscode

  In de gedragscode staan de regels van ons familie­bedrijf. Het afgelopen jaar hebben we via een interne internationale campagne extra aandacht besteed aan wat medewerkers kunnen doen bij grensoverschrijdend gedrag. Via een video­boodschap, het mede­werkersmagazine, intranet en interne trainingen hebben we extra aandacht besteed aan de meldprocedure en hebben we collega’s uitgelegd hoe wij er als bedrijf voor willen zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Medewerkers die vermoeden dat bepaald gedrag van collega’s niet verantwoord is, kunnen dit melden bij hun leidinggevende, een HR-medewerker of één van onze compliance officers. Ook kunnen zij via een extern meldpunt van onverantwoord gedrag een melding maken.

  Naar aanleiding van de extra aandacht die we hebben besteed aan de gedragscode, zagen we het aantal meldingen bij de compliance officers toenemen ten opzichte van 2021. Deze meldingen zijn behandeld zoals vastgelegd staat in onze meldprocedure. Bij ons externe meldpunt zijn geen meldingen binnengekomen.

 • Beloningen
  Beloningen
 • Beloningen

  Het beloningsbeleid van Swinkels Family Brewers is onlosmakelijk verbonden met onze business-strategie en is gebaseerd op transparantie en evenwicht. We belonen prestatiegericht en in lijn met de markt. 

  Door middel van functiewaardering streven we naar een objectieve en evenwichtige beloning voor onze medewerkers. Groei in ontwikkeling en prestatie zijn belangrijke maatstaven voor deze beloning. We doen regelmatig vergelijkend onderzoek om te zorgen dat we een middenpositie in de arbeidsmarkt behouden. Dit is voor ons een belangrijke pijler van goed werkgeverschap. 

  De variabele beloning binnen Swinkels Family Brewers is verbonden aan de ondernemingsresultaten en wordt voor het grootste gedeelte hierdoor bepaald. De doelstellingen zijn gebaseerd op het strategische meerjarenplan van ons bedrijf. Daarnaast is een kleiner gedeelte van de variabele beloning gebaseerd op de jaarlijkse individuele prestatie van de medewerker. 

  Bovenstaande principes gelden ook voor de raad van bestuur (rvb). De beloning voor de rvb wordt vastgesteld door de raad van commissarissen (rvc). Eens in de twee jaar wordt de beloning, zowel de targetbeloning als de werkelijke beloning, vergeleken met die van een relevante peergroup. Deze peergroup bevat organisaties die vergelijkbaar zijn in aard, zoals omvang, aantal medewerkers, complexiteit en internationale footprint. Op basis van deze objectieve gegevens stelt de rvc het targetniveau voor de beloning vast. Ook hier geldt dat een middenpositie in de peergroup het streven is. Voor de variabele beloning (korte- en lange termijn) stelt de rvc de doelstellingen vast op basis van het strategische meerjarenplan. Hiermee worden de belangen van de organisatie vertaald in doelstellingen voor de leden van de rvc. Als aan het eind van het jaar de resultaten bekend zijn, wordt de uitbetaling van de variabele beloning van de rvb vastgesteld door de rvc. De realisatie van de gestelde doelstellingen zijn hiervoor het uitgangspunt.

 • Nieuwe manier van werken
  Nieuwe manier van werken
 • Nieuwe manier van werken

  In 2022 hebben we verder gebouwd aan onze nieuwe manier van werken. De COVID-19-regels namen gedurende 2022 af, maar we hebben besloten dat we een aantal positieve onderdelen uit die periode niet overboord gooien. Medewerkers die niet-werkplekgebonden zijn, blijven ongeveer de helft van de tijd vanuit huis werken. Het is aan teams om dit zelf op de meest efficiënte manier te organiseren. In 2022 hebben we daarvoor geëxperimenteerd met een deskplanner app, waarmee Nederlandse medewerkers kunnen afstemmen waar ze werken en waarmee ze benodigdheden zoals werkplekken en vergaderruimten kunnen reserveren. Voor het thuiskantoor bieden we medewerkers een ergonomische check op hun werkplek via de Arbodienst. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de medewerkers die wel gebonden zijn aan hun werkplek. Voor hen ondernemen we acties om hun werkplek zo fijn, veilig en effectief mogelijk te maken. In 2023 wordt de nieuwe manier van werken volledig ingevoerd.

 • Uitbesteding horecalogistiek
  Uitbesteding horecalogistiek
 • Uitbesteding horecalogistiek

  Sinds 1 oktober 2022 heeft Swinkels Family Brewers haar logistieke activiteiten voor horeca uitbesteed aan logistiek dienstverlener Nabuurs. We zien dat de complexiteit van onze logistieke operatie steeds verder groeit, doordat ons bieraanbod toeneemt en het aantal bestellingen en de omvang van de bestellingen over de jaren heen behoorlijk zijn gewijzigd. Daarnaast hebben we te maken met stedelijke ontwikkeling en milieuwetgeving, die het voor ons steeds moeilijker maken om onze horecaklanten de juiste service te kunnen bieden. In Nabuurs hebben we een logistiek partner gevonden die toekomstbestendig is en ons in deze aspecten kan ontzorgen. Het is ook een familiebedrijf, kent dezelfde normen en waarden en zet stappen in haar duurzaamheidsaanpak. Collega’s werkzaam in de horecalogistiek hebben in overleg het aanbod gekregen om mee over te gaan naar Nabuurs. 

 • Pulsemetingen
  Pulsemetingen
 • Pulsemetingen

  De pulsemeting is een korte vragenlijst voor al onze medewerkers. Elk kwartaal sturen we deze uit en deze is in een paar minuten in te vullen. We meten door middel van deze vragenlijst de medewerkerstevredenheid. Ook stellen we in deze meting één of enkele gerichte vragen aan onze medewerkers over een actueel onderwerp in onze organisatie. De werkdruk rondom de livegang van de Intelligente Brouwerij heeft gedurende het jaar gedrukt op het resultaat van de pulsemetingen: we zagen dat de medewerkerstevredenheidsscore gedurende 2022 afnam. We geloven dat we, door binnen teams het gesprek aan te gaan en samen gerichte verbeteringen door te voeren, in 2023 de medewerkerstevredenheid weer kunnen verhogen. 

 • Ziekteverzuim
  Ziekteverzuim
 • Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim ligt in 2022 iets hoger dan in het jaar ervoor. We zien dat vooral de griepgolf aan het eind van het jaar invloed heeft gehad op het ziekteverzuim van onze medewerkers. Wel zien we dat de gemiddelde duur van het verzuim een stuk lager ligt dan in 2021. De gezondheid van onze medewerkers is nummer één prioriteit en we dragen hier als organisatie graag aan bij. Daarom hebben onze medewerkers en gepensioneerden in Nederland toegang tot aangesloten fitnesscentra. Medewerkers kunnen ook een afspraak maken met de fysiotherapeut in Lieshout. Daarnaast hebben medewerkers de kans om mee te doen aan het PSV+-programma. In dit programma krijgen deelnemers informatie over bewegen, voeding en ontspanning. Op deze manier dragen we bij aan een gezondere levensstijl van onze medewerkers. 

  Tabel: Ziekteverzuim

 • Medewerkers-verloop
  Medewerkers-verloop
 • Medewerkers-verloop

  We zien in 2022 een groter verloop (in dienst/uit dienst). Dit kunnen we plaatsen in de huidige maatschappelijke trend. Zo kende de arbeidsmarkt in 2022 een enorme dynamiek in Nederland. Mensen hebben door de pandemie meer tijd gehad om na te denken, zijn meer thuis geweest en zijn meer dan gemiddeld stappen gaan nemen in hun werk en leven. Voor veel mensen heeft dit geleid tot het switchen van werkgever of baan.

  Tabel: Fte, verloop en vrouwen in dienst

 • Diversiteit
  Diversiteit
 • Diversiteit

  We streven ernaar een inclusief werving- en selectie­proces te hanteren: ons recruitmentteam heeft in 2022 een training gevolgd waarin collega’s leerden om onbewuste vooroordelen tijdens het selectieproces te herkennen. We zijn ons er daarnaast van bewust dat in onze organisatie in verhouding veel mannen werken. Om ons als werkgever aantrekkelijk te maken voor niet-mannelijke sollicitanten, kiezen we ervoor om in vacatureteksten vaardigheden die met het mannelijk geslacht worden geassocieerd te beperken.

 • Winnende familiecultuur
  Winnende familiecultuur
 • Winnende familiecultuur

  Onze purpose ‘Seeing the world as our family’ zegt het duidelijk. Wij werken met elkaar vanuit verbondenheid. Als familiebedrijf hebben we dat in ons DNA. Wij geven onze cultuur vorm aan de hand van drie kernwaarden die hieronder worden toegelicht.

  Ondernemerschap
  Het fundament van Swinkels Family Brewers is ondernemerschap. Dat ondernemerschap gaat gepaard met een grote risicobereidheid: we maken gedurfde keuzes en hebben op die manier wellicht meer impact dan wanneer we voor de gebaande paden zouden kiezen. Wel merken we dat dit ondernemerschap sturing nodig heeft, zodat we meer focus kunnen aanbrengen in onze werkzaamheden.

  Samenwerken
  Door onder andere het uitrollen van het Intelligente Brouwerij-programma zijn we er ons nog bewuster van geworden dat onze processen dwars door de organisatie lopen. Een crossfunctionele manier van (samen)werken is daarom belangrijk voor de toekomst. We zien dat alle afdelingen met elkaar verbonden zijn en daarom is het belangrijk om samen na te denken over hoe we de beste invulling geven aan de manier waarop we samenwerken. Door middel van ons toekomstige leiderschapsprogramma willen we de managers in onze organisatie hierbij helpen met training en coaching.

  Focus op resultaat
  Het verschil tussen een familiecultuur en een winnende familiecultuur is de resultaatgerichtheid van onze organisatie. Om te kunnen winnen, is het belangrijk dat we duidelijke doelen stellen en ons daarop focussen. We hebben individuele doelen, afdelingsdoelen en bedrijfsdoelen. De variabele beloning van onze mede­werkers wordt bepaald aan de hand van de resultaten op alle drie de niveaus. Doordat we op deze manier focus aanbrengen, behalen we betere resultaten.

Op langere termijn willen we de winnende familiecultuur kracht bij zetten.

Robbie Pastoor,
Chief people and culture officer
<strong>Robbie Pastoor, <br>Chief people and culture officer</strong>

Toekomst
Robbie Pastoor, sinds november 2022 aan boord als nieuwe Chief People and Culture Officer: “Ik ben positief verrast door het enthousiasme en de openheid van de mensen bij Swinkels Family Brewers, hun bereidheid tot delen. Op korte termijn gaan we vanuit HR inzetten op het optimaal uitrollen van de efficiëntie van onze systemen en mensen daarin meenemen, passend bij de doelen die we binnen het Intelligente Brouwerij-programma hebben gedefinieerd. Op langere termijn willen we de winnende familiecultuur kracht bij zetten door in te zetten op sterke leiderschapsprogramma’s.”

Projectverhalen

Verschillende projecten dragen bij de veiligheid en het welzijn aan van onze medewerkers in 2022. Lees hier meer over een aantal van deze projecten.
 • icon
  Projectverhaal
  Personeels-vereniging verbindt
 • Projectverhaal

  Personeels-vereniging verbindt

  icon

  Online sportpoules, zoals rond de Tour de France en het WK voetbal. De Summer Vibes BBQ en PV Christmas Special. Een pubquiz of kerstpakket, een kraamcadeau en natuurlijk Sinterklaas. Allemaal activiteiten van de personeelsvereniging in Lieshout die, net als de vereniging zelf, steeds populairder worden.

  De personeelsvereniging, kortweg pv, heeft tot doel medewerkers informeel met elkaar in contact te brengen en te verbinden met ons familiebedrijf. Het grootste aantal leden van de personeelsvereniging werkt in Lieshout. Na twee stille corona-jaren lag de focus van de pv dit jaar bij het weer tot leven brengen van vertrouwde activiteiten als jubileumvieringen, Sinterklaasontvangsten en BBQ’s. Met succes, want het aantal deelnemers en leden groeit flink. Net als het aantal nieuwe initiatieven. Want de pv organiseert niet alleen zelf evenementen. Ook ideeën van collega’s kunnen op steun rekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage of hulp bij de organisatie en promotie van het evenement.

  Verbinden over grenzen
  Naast de pv zijn er ook op de locaties verschillende personeels­initiatieven. Zo heeft Bierbrouwerij de Koningshoeven een eigen pv en organiseren de Belgische collega’s met regelmaat een leuk evenement. Ook in Ethiopië wordt van alles georganiseerd om de (onderlinge) betrokkenheid verder te versterken. Hier gelden andere feestdagen en gebruiken; de nadruk ligt er meer op ‘samen goed doen voor de omgeving’.

  Op welke manier verbinding ook wordt gevierd of versterkt, alle activiteiten van 2022 hebben een grensoverstijgende overeenkomst: het welzijn van medewerkers vergroten met een gezonde balans tussen werk en plezier. Ook komend jaar maken we ons daar weer samen hard voor.

 • icon
  Projectverhaal
  Samenwerkingen met het onderwijs
 • Projectverhaal

  Samenwerkingen met het onderwijs

  icon

  “Investeren in vakmensen van morgen”
  Veel studenten kennen onze organisatie van marketing­campagnes en mooie bieren. Slechts een enkeling heeft ook een beeld bij de techniek en logistiek achter onze bieren. Wij willen studenten graag vertellen over alle facetten van brouwen én we willen bijdragen aan talentontwikkeling in de regio. Daarom werken we samen met verschillende onderwijsinstellingen. Mark Raijmakers, manager recruitment, is met zijn team verantwoordelijk voor de verbinding met jong talent.

  “Samen met andere technische werkgevers en onderwijs­instellingen proberen wij jong talent te laten zien dat een carrière in techniek of logistiek enorm aantrekkelijk kan zijn.” En in onze samenwerking met onderwijsinstellingen en hun studenten willen we jong talent ook laten kennismaken met de organisatie áchter bier. Dat doen we onder meer via brouwerijbezoeken, gastcolleges, stages, BBL leer-werkplekken, onderzoeks­groepen en afstudeerplekken. Mark: “We willen investeren in talentontwikkeling; in de vakmensen van morgen.”

  Partner in Education
  Investeren in de vakmensen van morgen doen we op verschillende manieren. Zo zijn we Partner in Education van Fontys Hogescholen, dragen we bij aan regionale ROC-onderwijsprogramma’s, geven we gastcolleges op agrarische scholen, spreken we op alumniverenigingen, bieden we afstudeerplekken aan studenten van Wageningen University en doen we onderzoek met TU/e-studenten. In 2022 boden we in Nederland stage- en afstudeerplekken aan zo’n zeventig jonge talenten.”

  Blijven ‘hangen’
  Dat samenwerking met scholen en universiteiten niet alleen inhoudelijk interessant is, blijkt ook uit het aantal studenten dat na stage of afstuderen blijft ‘hangen’. Mark: “Ik denk dat we jaarlijks zo’n 5 – 10% van onze vacatures vervullen via de onderwijssamenwerkingen.”

 • icon
  Projectverhaal
  Investeren in vaardigheden en kennis in de bottelarij
 • Projectverhaal

  Investeren in vaardigheden en kennis in de bottelarij

  icon

  Sinds 2021 investeren we via ‘loopbaanpad Bottelarij’ in het actief, gemotiveerd en lerend houden van onze collega’s in de bottelarij in Lieshout. Er is een uitwerking gemaakt van alle functies in de bottelarij en welke vaardigheden collega’s daarvoor moet beheersen. Inmiddels is dat overzicht onderdeel van de vaste beoordelings- en functioneringscyclus voor onze bottelarijmedewerkers.

  In 2022 hebben we hier vervolgstappen aan gegeven: per functie hebben we een opleidingsplan gemaakt waarin we hebben vastgelegd hoe we onze mensen de benodigde vaardigheden en kennis bijbrengen. Martijn van Bockel, opleidingscoördinator: “Veel gebeurt door kennisoverdracht door collega’s of meekijken met een specialist van een andere afdeling, maar we bieden ook een aantal externe trainingen vast aan.”

  Eén daarvan is een leiderschapstraining voor team­leiders en allround operators. In 2023 starten de eerste deelnemers. Martijn: “Voor collega’s wordt het zo makkelijker om zelf meer de regie te nemen in hun ontwikkeling en hun loopbaan in de bottelarij. En voor de teamleider is het ook handig om met behulp van een soort routekaart de ontwikkeling van de operator vorm te geven en te beoordelen. De verwachtingen over en weer zijn hierdoor duidelijker.”

  Uiteindelijk is het doel van dit programma om de mede­werker in zijn kracht te zetten, waardoor hij of zij beter in staat is om zijn of haar werk te doen. Martijn: “En daarmee zorgen we dat de medewerker meer werkplezier beleeft, beter kan ingrijpen bij problemen. Dat gaan we als bedrijf terugzien in onze prestaties zoals rendements­cijfers, verloopcijfers en tevredenheidscore. Ook hebben we dan meer inzicht in de ontwikkeling van de medewerker, waardoor we actief kunnen sturen op doorontwikkeling binnen functies. Op deze manier kunnen we mede­werkers motiveren en toekomstperspectief bieden. In het afgelopen jaar zijn meerdere medewerkers al doorgegroeid naar een andere functie.”